วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'องคมนตรี' ร่วมงานวันปกรณ์ พร้อมมอบรางวัลนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น2560

"องคมนตรี" เป็นประธานพิธีประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี 2560 เนื่องใน "วันปกรณ์ 61" พร้อมยกย่องนักสังคมสงเคราะห์ที่ได้รับรางวัลปีนี้ 24 ราย...

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 12 ก.พ.61 ที่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานพิธีประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี 2560 เนื่องในวันปกรณ์ 61 โดยมีพล.อ. อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.พัฒนาสังคมฯ ร่วมยินดีและยกย่องนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นที่ได้รับรางวัลในปีนี้

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับมูลนิธิศาสตราจารย์ปกรณ์ อังศุสิงห์ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย จัดงาน วันปกรณ์ 61 วัตถุประสงค์เพื่อสดุดีและเผยแพร่เกียรติคุณของศาสตราจารย์ปกรณ์ อังศุสิงห์ ให้ปรากฏแพร่หลายแก่สาธารณชน การแลกเปลี่ยนความรู้ ระดมความคิดเห็นระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมความร่วมมือและประสานงานระหว่างสถาบันสังคมสงเคราะห์ต่างๆ ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

โดยมูลนิธิศาสตราจารย์ปกรณ์ อังศุสิงห์ ได้จัดพิธีประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น เป็นประจำทุกปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2523 จนถึงปัจจุบัน มีนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นที่ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ นักสังคมสงเคราะห์อาสาสมัคร และผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ รวมทั้งสิ้น 362 ราย เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรตินักสังคมสงเคราะห์ ผู้สร้างผลงานดีเด่นให้เป็นที่ปรากฏแก่สาธารณชน เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักสังคมสงเคราะห์ และให้บุคคลทั้งหลายได้ยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดี

ซึ่งในปีนี้มีนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นได้รับการคัดเลือกจำนวนทั้งสิ้น 24 ราย ดังนี้ 1. ประเภทนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ จำนวน 7 ราย ได้แก่ นางลัดดา จีระกุล, นางสุวารี รวบทองศรี, นางสาวคอทรีหม๊ะ หะยีอารุณ , นางดารารัตน์ สุเทศ, นางอรนุช ชัยชาญ, นายเสรีภาพ สมทรัพย์ และนางชนานุช พันธ์เพียง 2. ประเภทผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ จำนวน 3 ราย ได้แก่ นางสาวรัชวรรณ สิงหะเนติ, นางสาววราลักษณ์ วงศ์กา และนายวรชัย อินต๊ะแก้ว 3. ประเภทนักสังคมสงเคราะห์อาสาสมัคร จำนวน 14 ราย ได้แก่ นางศิริวรรณ อริยานนท์, ดร.ฉัตรศิริ ไทยวัฒน์, ดร.ทรงวุฒิ นาคประสิทธิ์, นางสุพัตรา จิราธิวัฒน์, นางศรีสอาด ชั้นสามารถ, นางจิตรี จิวะสันติการ, นางพาณี จินดาวงศ์, นางสาวสุทธาสินีย์ สุวุฒโฑ, นางสาวไพรชิตร เจตะภัย, นางวิไลวรรณ ลายถมยา, นายชัยวัฒน์ ลิ้มประเสริฐยิ่ง, ดร.นรินทร์ กรินชัย, พล.ต.ต.นรวัฒน์ เจริญรัชต์ภาคย์ และนายมานิต วงษ์สุรีย์รัตน์

สำหรับกิจกรรมวันนี้ ประกอบด้วย การบรรยาย เรื่อง "ทิศทางระบบงานสวัสดิการสังคม ในทศวรรษหน้า" โดยนางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ การอภิปรายเรื่อง "ความร่วมมือในการสร้างเสริมพลังงานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมในทศวรรษหน้า" โดยมุมมองจากนักวิชาการทุกภาคส่วน พร้อมชมนิทรรศการ Big Data กับทิศทางการพัฒนาสวัสดิการไทย และนิทรรศการมีชีวิตผลงาน นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี 2560.

"องคมนตรี" เป็นประธานพิธีประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี 2560 เนื่องใน "วันปกรณ์ 61" พร้อมยกย่องนักสังคมสงเคราะห์ที่ได้รับรางวัลปีนี้ 24 ราย... 12 ก.พ. 2561 17:41 12 ก.พ. 2561 18:09 ไทยรัฐ