วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สถ.ลุยเกาะช้าง เร่งแก้ปัญหาขยะ-น้ำเสีย จัดกิจกรรมหน้าบ้านน่ามอง

สถ.ลุยเกาะช้าง เร่งแก้ปัญหาขยะ-น้ำเสีย จัดกิจกรรมหน้าบ้านน่ามอง

  • Share:

สถ.ต่อยอด ครม.สัญจรเกาะช้าง ขับเคลื่อนข้อสั่งการนายกฯ เร่งหาแนวทางแก้ปัญหาขยะ-น้ำเสีย จัดกิจกรรมหน้าบ้านน่ามอง

เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 61 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วยผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่หารือแนวทางแก้ไขปัญหาขยะและน้ำเสีย บนพื้นที่เกาะช้าง จ.ตราด เพื่อติดตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ของเกาะช้าง โดยมี นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ให้การต้อนรับ และรายงานถึงสภาพปัญหาการจัดการขยะบนเกาะช้าง รวมถึงการพัฒนายกระดับเกาะช้างให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมหารือ ณ ที่ว่าการอำเภอเกาะช้าง จ.ตราด

นายสุทธิพงษ์ กล่าวต่อว่า เกาะช้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง และมีความสำคัญ ในด้านเศรษฐกิจของจังหวัดตราดเป็นอย่างยิ่ง แต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาไม่ต่ำกว่าปีละ 1 ล้านคน เกาะช้างเป็นเกาะที่มีธรรมชาติงดงาม มีชื่อเสียงระดับโลกทั้งบนภาคพื้นและในท้องทะเล ดังนั้น การรักษาสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงเป็นสิ่งที่ทางภาครัฐ และส่วนที่เกี่ยวข้องจะต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเกาะช้างมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาจำนวนมาก และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกๆ ปี ปัญหาขยะมูลฝอยจึงเกิดขึ้นตามมา นอกจากปริมาณขยะมูลฝอยที่เพิ่มขึ้นแล้ว ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจำเป็นจะต้องได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง เพื่อให้สิ่งแวดล้อมในเกาะช้างได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

นายสุทธิพงษ์ กล่าวต่อว่า สิ่งที่ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอยู่ นั่นคือการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ สร้างการรับรู้ความเข้าใจ และกระตุ้นให้ประชาชน นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการในพื้นที่ ลด และคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อเป็นการลดปริมาณ และเพื่อนำไปกำจัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดหาภาชนะแบบแยกประเภทให้เพียงพอต่อปริมาณขยะที่เกิดขึ้น โดยเน้นหนักในสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่ง รวมถึงให้มีระบบหรือสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ รองรับขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นได้เพียงพอ และกำจัดโดยกระบวนการที่ถูกหลักสุขาภิบาล เพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่เกาะช้าง และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ในตอนท้าย นายสุทธิพงษ์ ได้ฝากถึงผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ช่วยกันดูแลบ้านเมืองให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ร่วมกันสร้างจิตสำนึกที่ดีในการบริหารจัดการขยะ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ต่อยอดพัฒนาให้ดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงส่งเสริมให้เกิดเครือข่าย และขยายผลให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ด้วย รวมถึงขอให้ร่วมมือกันให้ข้อคิดข้อเสนอแนะ เพื่อจะได้รวบรวมความคิดเห็นที่ได้รับจากการหารือในครั้งนี้ ไปวางแผนการบริการจัดการขยะให้มีความเหมาะสม ครบถ้วน และสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติได้จริง สำหรับด้านปัญหาน้ำเสียของเกาะช้าง ได้เสนอแนะให้ทางเทศบาลตำบลเกาะช้าง เชิญผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสียมาร่วมเป็นที่ปรึกษาของเกาะช้างด้วย ส่วนในระดับโครงสร้างพื้นฐาน เช่น โรงงานจัดการขยะ ระบบบำบัดน้ำเสียที่ผู้นำท้องถิ่นได้ร้องขอต่อนายกรัฐมนตรี ไว้เมื่อครั้งที่มาเยี่ยมชาวเกาะช้าง 5 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ที่ประชุมได้เห็นชอบให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย เป็นที่ปรึกษาในการยกร่างแผนเพื่อขอความเห็นชอบต่อ คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด เพื่อส่งไปของบประมาณโดยเร็ว ก็ขอให้ทุกๆ คนช่วยกันรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนช่วยกันดูแลบ้านเรือนของตนเอง ให้มีความสะอาดสวยงาม ด้วยการใช้อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) รวมทั้งจัดกิจกรรมการประกวดหน้าบ้านน่ามอง เพื่อให้ทุกคนได้หันมาสนใจ ช่วยกันดูแลแก้ไขปัญหาขยะ ปัญหาน้ำเสีย และช่วยกันเพิ่มพูนความสวยงาม ด้วยไม้ดอกไม้ประดับ พืชผักสวนครัวกินได้ต่างๆ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้