วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วช. รับลูกนโยบายรัฐบาล "วิจัยกินได้" ขยายผลองค์ความรู้ "ธนาคารปูม้า"

วช. รับลูกนโยบายรัฐบาล จัดงานมหกรรมวิจัยส่วนภูมิภาค 2561 เพื่อแสดงชุมชนเข้มแข็ง ระหว่างภาครัฐ การศึกษา เอกชน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการเรียนรู้ในเรื่อง "ธนาคารปูม้า" รวมถึงผลักดัน "โรงสีแดง" ให้สงขลาสู่มรดกโลก แหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต อุทยานของนครสงขลา...


ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กล่าวว่า ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2561 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา จะจัดงาน "มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2561 (Regional Research Expo 2018) เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังความเข้มแข็งของชุมชน ระหว่างภาคการศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชน ทำให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีทิศทาง สามารถเป็นบทเรียนสำหรับพื้นที่อื่นๆ ได้ต่อไปทั้งนี้ ในการประชุมหารือดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนากลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาการเรียนรู้อย่างยั่งยืน และขยายผลสู่การพัฒนาในพื้นที่อื่นๆ ตลอดแนวชายฝั่ง และเป็นต้นแบบในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนระหว่าง ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไลชาติ ดร.จเร สุวรรณชาติ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา นายอนันต์ มานิล นายชำนาญ มานิล ปราชญ์ชาวบ้านด้านประมงชายฝั่ง ผู้นำและตัวแทน 11 ชุมชน นายประพล จารุไสลพงษ์ และเจ้าหน้าที่ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) เข้าร่วม โดยเฉพาะเรื่อง "ธนาคารปูม้า"ทั้งนี้ "ธนาคารปูม้า" จ.สงขลา เกิดขึ้นเมื่อปี 2554 โดยนายอนันต์ มานิล และ นางต้อย ภรรยา ผู้นำกลุ่มประมงพื้นบ้าน พบว่าปูม้าที่จับได้เริ่มน้อยลง ชาวประมงต้องออกไปหาปูไกลฝั่ง และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมาก จึงตระหนักถึงปัญหาทรัพยากรทางทะเล จึงริเริ่มเพาะฟักลูกปูคืนสู่ธรรมชาติ ด้วยความตั้งใจจริงและทำอย่างต่อเนื่อง กลุ่มอนุรักษ์ปูม้าได้มีความเข้มแข็งขึ้นจากความร่วมมือของชุมชน กลุ่ม ป. ทรัพย์อนันต์ สถาบันการศึกษาในพื้นที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หน่วยงานภาครัฐ บริษัท ปตท.สผ. สถาบันเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสงขลา และพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้เพาะฟักลูกปูบ้านหัวเขา

ทั้งนี้ ทีมงานของ วช. ลงพื้นที่เยี่ยมชม โรงสี "หับ โห้ หิ้น" หรือ โรงสีแดง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ "โครงการผลักดันสงขลาสู่มรดกโลก" เป็นการผสมผสานความร่วมมือของคนในชุมชน องค์ความรู้ภาควิชาการในแง่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมการอาศัยอยู่ร่วมกันของ 3 วัฒนธรรมไทย จีน และมุสลิม โดยนายรังสี รัตนปราการ เจ้าของโรงสีแดงรุ่นที่ 3 และประธานภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายพัฒนาให้โรงสีแดงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต เป็นอุทยานการเรียนรู้นครสงขลา เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมของชุมชนมากมาย มีการนำองค์ความรู้ผลงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าให้กับสินค้าท้องถิ่น และการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมชุมชน การศึกษาเชิงนโยบายเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างทุกฝ่าย

วช. รับลูกนโยบายรัฐบาล จัดงานมหกรรมวิจัยส่วนภูมิภาค 2561 เพื่อแสดงชุมชนเข้มแข็ง ระหว่างภาครัฐ การศึกษา เอกชน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการเรียนรู้ในเรื่อง "ธนาคารปูม้า" รวมถึงผลักดัน "โรงสีแดง" ให้สงขลาสู่มรดกโลก แหล่งเรียนรู้ 12 ก.พ. 2561 13:00 12 ก.พ. 2561 13:25 ไทยรัฐ