วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ภาคี อพท.จ้างงานท้องถิ่นสูงลิ่ว

ภาคี อพท.จ้างงานท้องถิ่นสูงลิ่ว

โดย ลมกรด
13 ก.พ. 2561 05:04 น.
  • Share:

ฉบับเมื่อวานผมเขียนเรื่องชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นการนำสินค้าโอทอปมารวมกับการท่องเที่ยว ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากทุกจังหวัด วันนี้ก็ขอต่อเรื่องท่องเที่ยวอีกซักวัน แต่เป็นตลาดท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม niche market ซึ่งต้องยกให้ อพท. หรือองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) เป็นเบอร์หนึ่งเชี่ยวชาญด้านนี้

มีความโดดเด่นถึงขนาด ลาว ภูฏาน มองโกเลีย เข้ามาศึกษาเรียนรู้งานและวิธีบริหารจัดการจาก อพท. รวมถึง ฟิลิปปินส์ ก็เชิญเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีท่องเที่ยวด้วย

ยิ่งตอนนี้หลังจากปรับ ครม.ครั้งล่าสุด นายกฯบิ๊กตู่ มอบหมายให้ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรีด้านสังคม กำกับดูแล อพท. ก็ยิ่ง ตรงจริต ในการทำงานมากขึ้น เพราะตัวชี้วัดผลการทำงานของ อพท.ไม่ใช่วัดแค่รายได้จากนักท่องเที่ยว แต่ยังใช้ ดัชนีอยู่ดีมีสุขของชุมชน (เช่นเกิดการจ้างงาน ยกระดับคุณภาพชีวิตชาวบ้าน เพิ่มกระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชน รักษาสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม) มาวัดผลสัมฤทธิ์การทำงานด้วย

สถานที่ท่องเที่ยวย่อมต้องการรายได้จากการจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยว ยิ่งมีนักท่องเที่ยวมาก เงินยิ่งสะพัด แต่สำหรับพื้นที่พิเศษ 6 แห่งของ อพท.นั้น ไม่ได้อยากให้มีจำนวนมากเกินไป เพราะถ้าคนมากไปก็จะจอแจสับสนวุ่นวาย กระทบต่อวิถีการดำเนินชีวิต และสภาพแวดล้อม อพท.ขอแค่ขยายตัวพอประมาณอย่างต่อเนื่องทุกปีก็พอ จะได้สุขทั้งคนเที่ยวและเจ้าบ้าน

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว อพท.แถลงข่าวร่วมมือกับ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทำการศึกษาวิจัย การจ้างงานในพื้นที่พิเศษ เปรียบเทียบระหว่าง ธุรกิจท่องเที่ยวที่เป็นภาคีเครือข่ายของ อพท. กับ ธุรกิจท่องเที่ยวที่ไม่ได้เป็นภาคีเครือข่าย ในปีงบประมาณ 2560

(ภาคีเครือข่าย หมายถึงหน่วยงาน องค์กร บุคคล หรือนิติบุคคล ที่มีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถ ที่จะมาช่วยเติมเต็มและผลักดันการทำงานของ อพท.ให้บรรลุผลสำเร็จ และทำให้ชุมชนเกิดความแข็งแกร่งมากขึ้น)

ผลการวิจัยพบว่าในปี 2560 ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ภาพรวม ในพื้นที่พิเศษมีการจ้างงาน ลดลง จากปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 29.73 แต่ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวที่เป็น ภาคีเครือข่าย ของ อพท.กลับมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 32.96 และเมื่อเจาะลงไปเฉพาะที่การจ้าง แรงงานท้องถิ่น พบว่าผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ภาพรวม ในพื้นที่พิเศษมีการจ้างแรงงานท้องถิ่น ร้อยละ 34.25 ขณะที่ธุรกิจท่องเที่ยวที่เป็น ภาคีเครือข่าย ของ อพท.มีการจ้างแรงงานท้องถิ่นในอัตราสูงถึง ร้อยละ 62.46

เมื่อจำแนกประเภทแรงงานตาม เกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria : GSTC) ที่ให้ความสำคัญกับการจ้างงานใน ผู้สูงวัย และ ผู้พิการ เพื่อ สร้างความเท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจ และ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ซึ่ง อพท.นำเกณฑ์มาตรฐาน GSTC มาประยุกต์ใช้ในพื้นที่พิเศษแล้ว พบว่าภาพรวมการจ้างแรงงานในพื้นที่พิเศษทุกๆ 100 คน มีการจ้างแรงงานท้องถิ่น 34 คน เป็นผู้พิการ 1 คน ผู้สูงอายุ 6 คน ขณะที่ธุรกิจท่องเที่ยวที่เป็นภาคีเครือข่ายมีการจ้างแรงงานท้องถิ่น 62 คน เป็นผู้พิการ 1 คน ผู้สูงอายุ 5 คน

อาจารย์ธีระ สินเดชารักษ์ อาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาฯ มธ. ระบุผลการวิจัยนี้สะท้อนว่า ผลการดำเนินงานพัฒนาชุมชนและภาคีเครือข่ายของ อพท. ช่วยกระจายรายได้ ในภาคท่องเที่ยวให้ กลับคืนสู่ชุมชน ได้เพิ่มขึ้น รวมถึงมีการจ้าง แรงงานท้องถิ่น เพิ่มขึ้นในกลุ่มที่เป็น ภาคีเครือข่าย

ขณะที่ พ.อ.ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผอ.อพท. ประกาศว่า ปี 2561 จะยังคงใช้ แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน โดยจะขยายไปยัง ชุมชนอื่นๆในพื้นที่พิเศษ และ ชุมชนในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวทั้ง 9 คลัสเตอร์ ครอบคลุม 38 จังหวัด

ปีนี้ อพท.ต้องรับผิดชอบงานมากขึ้น แต่มีงบประมาณเท่าเดิม ทั้งองค์กรมีงบประมาณเพียง 400 กว่าล้านบาท เป็นงบพัฒนาน้อยนิดแค่ 266 ล้านบาท ก็คงต้องฝากบิ๊กฉัตรช่วยกระซิบบอกบิ๊กตู่ด้วยครับ.

ลมกรด

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้