วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โมเดลต้นแบบ อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา จำกัดนักท่องเที่ยวขึ้นเกาะละวะใหญ่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา เดินเครื่องโมเดลต้นแบบอุทยานแห่งชาติ ประกาศจำกัดนักท่องเที่ยวขึ้นเกาะละวะใหญ่ หวังไม่ให้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมต้องเสื่อมโทรมจากการท่องเที่ยว จนยากแก่การฟื้นฟู

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 11 ก.พ.61 นายศรายุทธ ตันเถียร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ได้ออกประกาศ เรื่องการเข้าดำเนินการกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชน เป็นโมเดลต้นแบบของอุทยานแห่งชาติที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนท้องถิ่น และเกิดการรักษาหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม โดยพัฒนาพื้นที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ เกาะละวะใหญ่ เป็นแหล่งเรียนรู้รองรับการจัดกิจกรรม ค่ายห้องเรียนธรรมชาติ เกาะละวะใหญ่ จึงได้ประเมินความสามารถในการรองรับของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเกาะละวะใหญ่ ภายใต้ข้อจำกัดด้านต่างๆ ของพื้นที่ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการท่องเที่ยว จนอาจนำไปสู่ความเสื่อมโทรมของสภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำให้ยากแก่การฟื้นฟูและบริหารจัดการให้คงสภาพเดิมได้

สำหรับโมเดลต้นแบบอุทยานแห่งชาติ ที่เกาะละวะใหญ่นั้น มีจุดประสงค์เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองและดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติ ตลอดจนการดูแลรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ให้เกิดความพึงพอใจในการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ และการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา

ด้วยเหตุนี้ จึงประกาศข้อกำหนดการเข้าไปดำเนินกิจกรรมท่องเที่ยวบริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ อพ.1 เกาะละวะใหญ่ โดยกำหนดเวลาห้ามเข้าไปตั้งแต่เวลา 17.00 น. ถึงเวลา 06.00 น. จำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าดำเนินกิจกรรมท่องเที่ยวบริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเกาะละวะใหญ่ ไม่เกิน 100 คนต่อช่วงเวลา โดยให้สังเกตสัญลักษณ์ธงสีบริเวณหน้าหน่วยฯ คือ ธงสีเขียวเข้าได้ตามปกติ ธงสีเหลืองจำนวนนักท่องเที่ยวใกล้ครบจำนวน และธงสีแดงขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงเนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวครบตามจำนวน และห้ามจอดเรือขนาดใหญ่ในระยะ 200 เมตรจากชายหาดหรือแนวทุ่นที่กำหนด การทำกิจกรรมต่างๆ ต้องอยู่ในบริเวณที่กำหนดไว้ เช่น ทุ่นจอดเรือ เส้นทางการเดินเรือ บริเวณเล่นน้ำ และปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ รวมถึงมาตรการความปลอดภัยที่กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป.อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา เดินเครื่องโมเดลต้นแบบอุทยานแห่งชาติ ประกาศจำกัดนักท่องเที่ยวขึ้นเกาะละวะใหญ่ หวังไม่ให้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมต้องเสื่อมโทรมจากการท่องเที่ยว จนยากแก่การฟื้นฟู 11 ก.พ. 2561 11:31 11 ก.พ. 2561 13:04 ไทยรัฐ