วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'บิ๊กฉัตร' ชูนโยบายขับเคลื่อนไทยนิยม เน้นกระตุ้นฐานราก แก้จนคนไทย

"บิ๊กฉัตร" ขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม บูรณาการเศรษฐกิจฐานราก แก้จนคนไทย งัดโครงการ พม.ดูแลผู้สูงอายุ-เด็กแรกเกิดช่วยคนรายได้น้อย

เมื่อวันที่ 9 ก.พ.61 ที่ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะกํากับดูแลงานด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สาธารณสุข และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กล่าวถึงแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ว่า รัฐบาลให้ความสําคัญกับการบูรณาการด้านเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กําหนดยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ระยะ 20 ปี (2560-2579) ซึ่งมีโครงการที่สําคัญ ได้แก่ โครงการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ รวมถึงการยกระดับ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุในระดับอําเภอและตําบล ให้ครอบคลุมทั้งประเทศ เพื่อให้ผู้สูงอายุในพื้นที่ชุมชน ได้มีพื้นที่ในการจัดกิจกรรม ซึ่งปัจจุบันได้สร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุแล้ว 878 แห่ง มีแผนขยายผลอีก 400 แห่งทั่วประเทศ

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวต่อว่า พม.ยังดูแลคุณภาพชีวิตของเด็กแรกเกิด โดยมีโครงการเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ถึง 3 ปี ให้กับครอบครัวที่ยากจน หรือ มีรายได้น้อย โดยให้การอุดหนุนเป็นรายเดือน เดือนละ 600 บาท เป็นเวลาต่อเนื่อง 3 ปี ในปี 2561 เป้าหมาย 344,123 คน มีผู้ลงทะเบียนและได้รับสิทธิ์ จํานวน 427,305 คน ทั้งนี้ปัจจุบัน สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกจังหวัด (พมจ.) มีสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 12 แห่ง ทําหน้าที่สนับสนุนด้านวิชาการ รวมถึงในระดับตําบล และหมู่บ้าน มีกลไกการดําเนินงานของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)

"บิ๊กฉัตร" ขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม บูรณาการเศรษฐกิจฐานราก แก้จนคนไทย งัดโครงการ พม.ดูแลผู้สูงอายุ-เด็กแรกเกิดช่วยคนรายได้น้อย 9 ก.พ. 2561 14:37 9 ก.พ. 2561 16:19 ไทยรัฐ