วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อุ่นไอรัก

จากพระราชปณิธานที่ทรงหมายมั่นของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับอาณาประชาราษฎร์ สืบสานพระราชปณิธานขององค์บูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า

อีกทั้งยังทรงตระหนักดีว่า ยังมีประชาชนชาวไทยอีกเป็นจำนวนมากที่ยังคงได้รับความเดือดร้อนในการดำเนินชีวิตด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นจากสภาวะแวดล้อม ภัยธรรมชาติ และปัญหาการขาดแคลนปัจจัยสำคัญในการดำรงชีพ

ทรงมีพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ที่จะทรงแก้ไขปัญหาต่างๆที่ทำให้เกิดความทุกข์กายทุกข์ใจของประชาชน ให้ได้รับการบรรเทาเบาบางและจางหายไปด้วยวิธีการต่างๆ

ทั้งนี้ ทรงมีพระราชดำริที่จะให้ประชาชนได้มีความสุข ความรื่นเริง และรำลึกถึงวิถีชีวิตที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน จึงได้ทรงพระ กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยราชการในพระองค์ฯ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

จัดงานพระราชทานความสุขให้กับประชาชน และเผยแพร่ความงดงามของความเป็น ไทยในรูปแบบต่างๆ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช องค์พระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

ภายใต้ชื่องาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว”

ในงานจะจัดแสดงนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สะท้อนให้เห็นถึงความรักความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชน

ได้รู้ถึงวิถีการดำเนินชีวิตของชาวไทยในสมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน เลือกซื้อสินค้านานาชนิดจากร้านค้าต่างๆที่มาร่วมงาน ตลอดจนการสอยต้นกัลปพฤกษ์ การถ่ายภาพและกิจกรรมต่างๆ

รายได้จากการจัดงานโดยไม่หักค่าใช้จ่าย จะทรงนำไปใช้ในการพระราชกุศลบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน

งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์-11 มีนาคม 2561 เวลา 10.30-21.00 น.ทุกวัน โดยไม่เสียค่าบัตรผ่านประตู ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า ขอเชิญชวนแต่งกายในชุดไทยย้อนยุคมาร่วมงาน.

“วีระชัย ฉัตรใบโพธิ์”

‘‘แจ๋วริมจอ’’
jaewrimjor@gmail.com 

จากพระราชปณิธานที่ทรงหมายมั่นของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับอาณาประชาราษฎร์ สืบสานพระราชปณิธานขององค์บูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า 8 ก.พ. 2561 14:53 8 ก.พ. 2561 14:53 ไทยรัฐ