วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เปิดบรรษัทภิบาลอิตาเลียนไทย ข้อต้องห้ามไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

เอกสารบริษัทชัด บรรทัดฐานอิตาเลียนไทย ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงจนถึงพนักงาน ต้องรับผิดชอบสังคม ไม่ทำอะไรให้สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดล้อมเสียหาย

ในเว็บไซต์ของบริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเม้นต์ จำกัด (มหาชน) ที่ www.itd.co.th มีเอกสารระบุข้อมูลเกี่ยวกับความเป็น บรรษัทภิบาลอิตาเลียนไทย โดยในส่วนของข้อมูลทั่วไป ที่ลิงก์ต่อไปยังหัวข้อบรรษัทภิบาล มีไฟล์ข้อมูล “บรรษัทภิบาลอิตาเลียนไทย 2561” ที่ได้รวบรวมแนวคิด นโยบาย แนวทางปฏิบัติ และความคืบหน้าของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อใช้อ้างอิงและเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงานของกรรมการ ฝ่ายจัดการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานทุกระดับ จำนวน 25 หน้า 14 หัวข้อ โดยมีหลายหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการให้ความสำคัญกับสังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้


นโยบายการกำกับดูแลกิจการ หน้าที่ 4 ข้อที่ 5 เรื่องส่งเสริมนวัตกรรม และการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ข้อ 5.1 ระบุว่า คณะกรรมการบริษัทฯ จะให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ ควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้า หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม และ 5.2 คณะกรรมการบริษัทฯ จะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม

นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ข้อที่ 6 หน้า 10 สังคมส่วนรวม ระบุว่าบริษัทฯ จะไม่กระทำการใด ๆ ที่จะส่งผลเสียหายต่อสังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดล้อม

นโยบายด้านจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณ หน้า 13 ข้อ 1.6 ระบุถึงบทบาทของผู้บริหารต่อสังคมส่วนรวม ว่า ไม่กระทำการใด ๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม ไม่กระทำการช่วยเหลือ สนับสนุน หรือยอมเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เกิดการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่าง ๆ


นอกจากนี้ ยังมีส่วนของนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ข้อ 6 หน้า 22 ว่าด้วยเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันสังคมให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมมาก การดำเนินโครงการที่มีการป้องกันผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมเป็นอย่างดี ย่อมช่วยให้บริษัทฯ สามารถดำเนินโครงการก่อสร้างได้อย่างราบรื่น และเสร็จทันเวลา ดังนั้นบริษัทฯ จะมีการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และจะเข้าไปมีส่วนร่วมกับภาคส่วนอื่น ๆ ของสังคมในการจัดกิจกรรมเพื่อรักษา และปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นยังส่งเสริมให้พนักงานมีการพัฒนาความรู้เรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร โดยจัดให้มีการฝึกอบรมเป็นประจำทุกปี


บริษัทอิตาเลียนไทย​ฯ มีนายเปรมชัย กรรณสูต เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และดำรงตำแหน่งประธานบริหารและกรรมการ บริษัท โดยเมื่อวันที่ 4 ก.พ.ที่ผ่านมา นายเปรมชัยถูกจับ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี กับพวกอีก 3 คน ขณะตั้งเต็นท์พักแรม โดยเจ้าหน้าที่เข้าตรวจและยึดอาวุธปืน และซากสัตว์ป่าของกลาง ไก่ฟ้าหลังเทา เนื้อเก้ง และซากเสือดำถลกหนัง จากนั้นนายเปรมชัยกับพวกถูกตั้งข้อหารวม 9 ข้อหา เช่น ร่วมกันล่าสัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาต ครอบครองซึ่งซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง ร่วมกันพยายามล่าสัตว์ป่า เป็นต้น แต่นายเปรมชัยปฏิเสธทุกข้อหา พร้อมระบุว่า มาพักผ่อนเท่านั้น และได้รับการประกันตัวในวงเงิน 1.5 แสนบาท

เอกสารบริษัทชัด บรรทัดฐานอิตาเลียนไทย ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงจนถึงพนักงาน ต้องรับผิดชอบสังคม ไม่ทำอะไรให้สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดล้อมเสียหาย 7 ก.พ. 2561 17:10 7 ก.พ. 2561 17:29 ไทยรัฐ