วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

หัวหน้าสำนักงานจังหวัด

โดย ซี.12

หลังการแต่งตั้งโยกย้ายระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยทำให้ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ซึ่งอยู่ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยว่างลงหลายตำแหน่งโดยหลายคนได้ขึ้นเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัด

เมื่อรวมกับการที่เจ้าของตำแหน่งเดิมครบเกษียณอายุราชการออกไปด้วยแล้วทำให้ตำแหน่งนี้มีอัตราว่างรวมกัน 16 ตำแหน่ง คือที่ 1.กาญจนบุรี 2.ฉะเชิงเทรา 3.ชลบุรี 4.เชียงราย 5.ตาก 6.น่าน 7.พะเยา 8.พิษณุโลก 9.เพชรบูรณ์ 10.แพร่ 11.ภูเก็ต 12.แม่ฮ่องสอน 13.ระนอง 14.ศรีสะเกษ 15.สุราษฎร์ธานี 16.หนองบัวลำภู

กระทรวงมหาดไทยจึงแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง กระทรวงมหาดไทย ขึ้น โดยมี นายพินัย อนันตพงศ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ซึ่งเป็น อ.ก.พ.กระทรวงมหาดไทย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นประธานดำเนินการเรื่องนี้ในทุกหน่วยงานของกระทรวง โดยมีการรับสมัครและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพีื่อประเมินบุคคลในวันพรุ่งนี้แล้ว

ในส่วนของหัวหน้าสำนักงานจังหวัด มาจากผู้ดำรงตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ หรือ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญ การพิเศษ หรือ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ จาก สำนักงานจังหวัดต่างๆ (สนจ.) และหน่วยงานอื่นของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 32ราย ประกอบด้วย

1.นายกฤษณนันท์ กำไร สนจ.นครปฐม 2.นายคณิต คงช่วย สำนักนโยบายและแผน 3.นางจารุณี วายลม สนจ.ปราจีนบุรี 4.นายจำรัส นาแฉล้ม สนจ. บึงกาฬ 5.นางจำลอง หนูเนียม สนจ.ตรัง 6.นายชูชีพ ธรรมเพชร สนจ. ปัตตานี 7.นายเชิดพงษ์ จันจะนะ สนจ.สมุทรสงคราม 8.นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 9.นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 10.น.ส.ธนียา นัยพินิจ สนจ.ปทุมธานี 11.นายบำรุง สังข์ขาว สนจ. แม่ฮ่องสอน 12.น.ส.ประภาศรี พิษณุพงควิชชา สถาบันดำรงราชานุภาพ 13.นายพยงค์ ยาเภา สนจ. อุตรดิตถ์ 14.นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล สนจ. อุดรธานี 15.ว่าที่ ร.ต.ต.ดร.รัชพล วงศ์สวัสดิ์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 16.นางเรืองอุไร บุญช่วยชูพันธุ์ สนจ.นครศรีธรรมราช 17.นายวรการ ปัญณะวิชัย สนจ.หนองบัวลำภู 18.นายวัชระ กุดกุง สนจ.อำนาจเจริญ 19.นายวิชา สว่างขจร สนจ.ร้อยเอ็ด 20.นายวิรัช ตั่นสกุล สนจ.สตูล 21.นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์ สนจ.นนทบุรี 22.นายศักดาพร รัตนสุภา สนจ. สุราษฎร์ธานี 23.นายสนอง ดลประสิทธิ์ สนจ. ร้อยเอ็ด 24.ว่าที่ ร.ต.สมภพ โชติษฐยางกูร สนจ. พะเยา 25.นายสิงหชัย ผ่องบุรุษ สนจ. บุรีรัมย์ 26.นางสุกานดา กวีวุฒิพันธุ์ สนจ. สิงห์บุรี 27.นางสุนีย์ บุษพันธ์ สนจ.ลพบุรี 28.นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร สนจ.ชลบุรี 29.นายสุรกิจ สุวรรณนาคินทร์ สนจ.สมุทรปราการ 30.นายสุรชัย สุขสวัสดิ์ สนจ.ระยอง 31.นายอำนวย เกิดแก้ว สนจ.ชัยนาท 32.นายเอกชัย กล่ำกล้า สนจ.แพร่

นอกจากนั้นมาจากกรมการปกครอง 2 รายคือ 1.นายมานะ สิมมา นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักการสอบสวนและนิติการ 2.นายอภัย วุฒิโสภากร นายอำเภอนาตาล รักษาการในตำแหน่งนายอำเภอศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 รายคือ นายปภินวิช ละอองแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1 รายคือนายสุรพล เจริญภูมิ ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน รักษาการท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย 1 รายคือ นายสันชัย พัฒนะวิชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

อีกไม่นานก็จะทราบว่าใครสอบผ่านขึ้นเป็นหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเต็มตัวที่ไหนโดยอาจจะมีการย้ายสับเปลี่ยนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดกันอีกชุดก่อนจัดผู้สอบได้ลงในจังหวัดที่เหมาะสม.

“ซี.12”

หลังการแต่งตั้งโยกย้ายระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยทำให้ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ซึ่งอยู่ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยว่างลงหลายตำแหน่งโดยหลายคนได้ขึ้นเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัด... 6 ก.พ. 2561 12:32 6 ก.พ. 2561 13:04 ไทยรัฐ