วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ระบบตรวจสอบที่พิการ?

ระบบตรวจสอบที่พิการ?

  • Share:

นิด้าโพลครั้งแรกของ ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ (บัดนี้ลาออกเสียแล้ว) สอบถามเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พบว่าคนส่วนใหญ่มองว่าคณะรัฐมนตรี สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสมาชิกสภาการปฏิรูปประเทศ “ไม่ค่อยมีจริยธรรม” 42% เห็นว่ามีจริยธรรมแค่ 10.48% และ 31.28% เห็นว่ามีค่อนข้างมาก

ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดี ที่คนไทยให้ความสำคัญเรื่องจริยธรรมมากขึ้น ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เมื่อเร็วๆนี้ มีประกาศใช้มาตรฐานจริยธรรมของคณะรัฐมนตรี ส.ส. และ ส.ว. รวมทั้งศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระต่างๆ โดยแบ่งเป็นมาตรฐานจริยธรรมอันเป็นอุดมการณ์ มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก และจริยธรรมทั่วไป

ตัวอย่างมาตรฐานด้านจริยธรรม ที่มีผลใช้บังคับแล้ว เช่น ต้องยึดมั่นและดำรงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย การยึดมั่นในหลักนิติธรรม การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยุติธรรม เป็นอิสระ เป็นกลาง ปราศจากอคติ โดยไม่หวั่นไหวต่ออิทธิพลและกระแสสังคม เป็นต้น

ประกาศมาตรฐานจริยธรรมนี้ ไม่ใช่วาทกรรมที่เลื่อนลอย แต่มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมาย ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง อาจถูกลงโทษพ้นจากตำแหน่ง และเพิกถอนสิทธิ เลือกตั้ง 10 ปี โดยให้ ป.ป.ช.ไต่สวนและฟ้องต่อศาลฎีกา ส่วน ป.ป.ช.ให้ ส.ส. หรือ ส.ว. หรือประชาชน 2 หมื่นคน เข้าชื่อร้องต่อประธานรัฐสภา

ปัญหาจริยธรรมที่น่าสนใจมากในขณะนี้ คือ การปฏิบัติหน้าที่ของ สนช. และ ป.ป.ช. เนื่องจาก สนช.แก้ไขกฎหมายให้ ป.ป.ช.ชุดปัจจุบันอยู่ต่อไปจนครบวาระ แม้หลายคนจะขาดคุณสมบัติ และมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญใหม่ สังคมกำลังติดตามการทำหน้าที่ของ ป.ป.ช. ในการตรวจสอบกรณีนาฬิกาหรูของผู้มีอำนาจ และเสียงข้างมากของ ป.ป.ช. แต่งตั้งในยุค คสช.

มาตรฐานจริยธรรมระบุว่า ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยุติธรรม เป็นอิสระ เป็นกลาง ปราศจากอคติ ไม่ลำเอียงเพราะผู้ถูกกล่าวหาเป็นเพื่อนพ้องน้องพี่ หรือเป็นนาย ไม่กลั่นแกล้งคนที่ไม่ชอบหน้า ไม่ตัดสินด้วยความกลัว ที่เรียกว่า “ภยาคติ” ในขณะที่คนไทยส่วนใหญ่ในปัจจุบันตกอยู่ภายใต้อาณาจักรแห่งความกลัว ไม่กล้าพูด ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น เพราะกลัวโอษฐภัย

อดีต ส.ส. นักตรวจสอบอย่างนายวิลาศ จันทรพิทักษ์ แห่งพรรคประชาธิปัตย์ วิจารณ์ว่าขณะนี้ มีการใช้หลายมาตรฐานกับองค์กรอิสระ บางองค์กรถูกรีเซ็ตพ้นตำแหน่งทั้งคณะ บางองค์กรถูกอุ้มให้อยู่ต่อ ถามว่าเป็นคนของใคร ส่อแสดงชัดเจนว่ามีการแทรกแซงองค์กรอิสระ ที่จะทำให้ระบบตรวจสอบพิกลพิการ ผู้ที่สรรหาในยุคนี้จะเกิดวิกฤติขาดธรรมาภิบาล.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้