วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ฝันไกลฝันใหญ่มากๆ

ก่อนที่แผนยุทธศาสตร์ชาติจะประกาศใช้บังคับยาวไปอีก 20 ปี

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ได้สั่งให้นำร่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน ซึ่งจัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ไปเปิดเวทีรับฟังความเห็นจากประชาชนใน 4 ภาคทั่วประเทศ

เริ่มจากภาคอีสาน เปิดเวทีที่จังหวัดขอนแก่นไปเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์

ภาคเหนือ จะเปิดเวทีที่จังหวัดเชียงใหม่ พรุ่งนี้ วันที่ 8 กุมภาพันธ์

ภาคกลาง จะเปิดเวทีที่เซ็นทารา ศูนย์ราชการ ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์

และภาคใต้ จะเปิดเวทีรับฟังความเห็นประชาชน ที่จังหวัดสงขลา ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์

คาดว่าจะมีพี่น้องประชาชนสนใจแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของ คสช. ไปร่วมแสดงความคิดเห็นราว 2,000 คน หรือเฉลี่ยภาคละ 500 คน

“แม่ลูกจันทร์” กราบเรียนว่าการเปิดเวทีรับฟังความเห็น 4 ภาค นับเป็นโอกาสดีที่พี่น้องประชาชนจะได้เห็นร่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ก่อนประกาศใช้จริง

แต่ยังมีประชาชนจำนวนมากที่อยากทราบว่าอนาคตประเทศไทยที่ถูกออกแบบล่วงหน้าไว้ 20 ปีว่าจะมีรูปร่างหน้าตาแตกต่างจากปัจจุบันไปอย่างไร??

“แม่ลูกจันทร์” จึงขออนุญาตเจาะแผนยุทธศาสตร์ชาติเฉพาะส่วนที่ฉายภาพอนาคตประเทศไทยในอีก 20 ปีจากนี้ไปมาสรุปย่อๆให้ท่านฟังเพลินๆ

อนาคตประเทศไทยในปี 2579 จะมีความมั่นคงทุกมิติที่พร้อมป้องกันภัยคุกคามทุกรูปแบบทั้งจากภายนอกและภายใน

ประเทศไทยจะเป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก จากการเมืองที่มีเสถียรภาพ สังคมมีความสามัคคีปรองดอง ประชาชนมีความสุข

เป็นประเทศที่มีความมั่นคงด้านอาหาร นํ้า และพลังงาน

ด้านเศรษฐกิจ ประเทศไทยในปี 2579 จะอยู่ในกลุ่มประเทศรายได้สูง เติบโตอย่างมีคุณภาพ เป็นศูนย์กลางผลิตอาหารปลอดภัยระดับโลก เป็นศูนย์กลางการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมชีวภาพ และอุตสาหกรรมดิจิทัล เป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้า เป็นศูนย์กลางบริการด้านสุขภาพ ศูนย์กลางการศึกษานานาชาติ

เป็นศูนย์กลางการลงทุนและศูนย์ กลางการเงินของโลก

“แม่ลูกจันทร์” ชี้ว่า “คนไทยใน พ.ศ.2579” จะมีศักยภาพสูง มีความรับผิดชอบสูง มีจิตสำนึกดีงาม มีความพร้อมทั้งกายใจและสติปัญญา มีทักษะคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงทุกมิติ

และมีความพร้อมปรับตัวรองรับการพัฒนาทุกด้าน

“สังคมไทยใน 20 ปีข้างหน้า” จะเป็นสังคมที่ความเป็นธรรมไม่มีความเหลื่อมล้ำ ไม่มีความยากจน กระจายโอกาสเข้าถึงทรัพยากรอย่างเท่าเทียม

คนไทยทุกช่วงวัยจะมีคุณภาพชีวิตดี ครอบครัวไทยจะอยู่ดีมีสุขกันทั่วหน้า

“โฉมหน้าประเทศไทยในปี 2579” จะเป็นประเทศพัฒนาที่มี “ระบบเศรษฐกิจสีเขียว” เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นประเทศสะอาด น่าอยู่น่าเที่ยว ระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำมาก ขยะเป็นศูนย์และมีพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่กระจายทั่วประเทศ

สุดท้าย...“ระบบราชการไทยในอนาคตอีก 20 ปี” จะมีประสิทธิภาพทันสมัย มีความกะทัดรัด คล่องตัว โปร่งใส ไร้ทุจริตคอร์รัปชัน

“แม่ลูกจันทร์” ย้ำว่านี่คือแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่วาดโฉมหน้าประเทศไทยในอนาคตให้ก้าวกระโดดกระเด้งดึ๋งเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชีย และศูนย์กลางสำคัญของโลก

ขายฝันไกลๆ ฝันใหญ่มากๆ.

"แม่ลูกจันทร์"

ก่อนที่แผนยุทธศาสตร์ชาติจะประกาศใช้บังคับยาวไปอีก 20 ปี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ได้สั่งให้นำร่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน ซึ่งจัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ไปเปิดเวทีรับฟังความเห็นจากประชาชน... 6 ก.พ. 2561 09:43 7 ก.พ. 2561 08:11 ไทยรัฐ