วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ที่ประชุม คกก.ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ปรับแผนยุทธศาสตร์น้ำ จาก 10 เป็น 20 ปี

ที่ประชุม คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ นัดแรก ปรับแผนยุทธศาสตร์น้ำจาก 10 ปี เป็น 20 ปี ให้ สทนช. บูรณาการโครงการจัดการน้ำทั่วประเทศ 44 โครงการ แก้ปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้ง มั่นใจ รับมือสถานการณ์ภัยแล้งได้

วันที่ 2 ก.พ. ที่ทำเนียบรัฐบาล พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะรองประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) กำกับดูแลสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) แถลงผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ครั้งที่ 1/2561 ที่มี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ว่า วันนี้ที่ประชุมได้จัดตั้งคณะกรรมการ 4 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์น้ำ คณะกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ คณะกรรมการยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ำ โดยปรับแผนยุทธศาสตร์ จาก 10 ปี เป็น 20 ปี และคณะกรรมการกลั่นกรองและวิเคราะห์ประเมินผล ทั้งนี้ ในส่วนของการจัดสรรงบประมาณ จะมีงบฯ ประจำปีอยู่แล้วประมาณ 50,000-60,000 ล้านบาท ซึ่งในปี 61 ได้งบฯ ประมาณ 60,000 ล้านบาท โดยงบฯ ที่ได้รับ จะเน้นนำไปพัฒนาและดูแลแหล่งน้ำขนาดเล็ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและกักเก็บน้ำ ทั้งนี้ ในส่วนของแผนงานและโครงการขนาดใหญ่ ที่ให้มีการจัดทำแผนในระยะ 20 ปี จะระบุแผนงานเร่งด่วนในแต่ละปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี 61 ซึ่งโครงการขนาดใหญ่ที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาท ขึ้นไป ต้องมีการศึกษาออกแบบการลดผลกระทบในพื้นที่ โดยในที่ประชุมวันนี้ได้นำเสนอโครงการขนาดใหญ่ในทุกภูมิภาค จำนวน 44 โครงการ

ยืนยันว่า สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ สทนช. จะเป็นหน่วยงานในการบูรณาการข้อมูลแผนการบริหารจัดการน้ำอย่างครบถ้วน วางแผนบริหารจัดการน้ำที่มีอยู่ ทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้ง ให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนและภาคอุตสาหกรรม ขณะที่สถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้ ยืนยันว่า สทนช. มีแผนรองรับ และเชื่อว่าจะรับมือได้

นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการ สทนช. กล่าวว่า ยุทธศาสตร์ชาติด้านการบริหารจัดการน้ำ ที่ดำเนินการมาใน 2-3 ปีที่ผ่านมา ยังไม่เป็นไปตามเป้าที่วางไว้ โดยยังมีจุดที่เป็นปัญหา คือ นำ้อุปโภคบริโภค ที่เคยประกาศไว้ว่าปี 2561 จะได้ครอบคลุม ปัจจุบันมีประมาณ 256 หมู่บ้าน ที่ยังมีปัญหาซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกหน่วยที่ได้รับมอบหมายดำเนินการให้แล้วเสร็จในปี 2562 เช่นเดียวกับการแก้ปัญหาน้ำในภาคการผลิต ทั้งเกษตร อุตสาหกรรมและอีอีซี ที่ยังต้องเดินหน้าพัฒนาแหล่งน้ำเพิ่มเติมทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่ นอกจากนี้ การแก้ปัญหาน้ำท่วม ซึ่งตามแผนงานของกรมเจ้าท่า และกรมโยธาธิการและผังเมือง มีมาสเตอร์แพลนไว้แล้ว ซึ่งในอนาคตจะทำงานบูรณาการกับกรมชลประทาน และจัดทำเรื่องการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ทั้งระบบ โดยปรับแผนให้กรมเจ้าท่า แก้ปัญหาเรื่องการขุดลอกแม่น้ำสายหลักภายในปี 2562-2563 ทั้งแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำยม แม่น้ำชี ส่วนพื้นที่ป่าต้นน้ำ นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเป็นหน่วยงานดูแล เรื่องจากมีงบประมาณ ดูแลด้านนี้อยู่แล้ว

เลขา สทนช. ยังกล่าวว่า หลังจากนี้ สทนช.จะนำงบประมาณที่ตั้งไว้ในปีงบประมาณ 2562 จำนวน 130,000 ล้านบาท ไปปรับปรุง โดยโครงการที่ถูกนำเสนอในช่วง ครม.สัญจร ก็จะได้รับการพิจารณาตามที่ร้องขอ เช่น ในกรณีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้เสนอโครงการเติมน้ำเพื่อดำเนินการในพื้นที่ทุ่งบางระกำ ซึ่งเป็นโครงการที่นายกรัฐมนตรีสนใจเป็นอย่างมาก

สำหรับในปี 2562-2565 สทนช.มีแผนโครงการใหม่ๆ เกิดขึ้น โดยจะดำเนินการในลักษณะแพ็กเกจ ซึ่งแผนงานหลักๆ ในภาคอีสาน คือการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำก่ำ ที่มีปัญหาในช่วงมรสุมที่ผ่านมา แก้ปัญหาน้ำท่วมเมือง จ.ชัยภูมิ โคราช อุดรธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี และแม่น้ำเลย ซึ่งขณะการศึกษาข้อมูลค่อนข้างพร้อมแล้ว เตรียมเดินหน้าปฏิบัติ

ส่วนพื้นที่ภาคเหนือ โครงการต่างๆ เน้นไปที่ จ.สุโขทัย เนื่องจากปีที่ผ่านมาได้ใช้วิธีแก้ไขปัญหาตามแผนบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มต่ำ ทุ่งบางระกำ รองรับน้ำจาก จ.สุโขทัย และ พิษณุโลก แต่เพื่อเป็นการแก้ปัญหาระยะยาว จึงมีการดึงน้ำและผันน้ำ ระหว่างแม่น้ำยม แม่น้ำน่าน เข้าด้วยกัน รวมถึงระบบประตูระบายน้ำ และระบบกักเก็บน้ำในลุ่มน้ำยมตอนล่าง ตามที่ท้องถิ่นต้องการด้วย ซึ่งการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมดำเนินการแล้วเสร็จ กำลังจะดำเนินการขับเคลื่อนในปลายปี 2562

ขณะที่ในพื้นที่ภาคกลาง จะเป็นการแก้ปัญหา ลุ่มน้ำเจ้าพระยาทั้งระบบ 9 แผนงาน วงเงินกว่า 200,000 ล้านบาท ซึ่งคณะอนุกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จะจัดลำดับความสำคัญ โดยในปี 2561 ดำเนินการประตูระบายน้ำได้เรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงโครงการขนาดใหญ่อีก 1 โครงการที่รออยู่ อาจจะเริ่มการก่อสร้างในปลายปี 2562 หรือต้นปี 2563 ซึ่ง ครม.ได้เห็นชอบในหลักการไปแล้ว ที่กำหนดปักเขตให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นในการก่อสร้างโครงการระบายน้ำ บางบาล บางไทร

สำหรับพื้นที่ภาคใต้ เน้นเรื่องของการแก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ำ ซึ่งขณะนี้มีเจ้าภาพในการดำเนินงานแล้ว 111 แห่ง เหลือเพียงทำระบบระบายน้ำตอนล่างเชื่อมกับทะเล ที่ดำเนินการไปแล้ว และจะมีโครงการไปครอบคลุมในพื้นที่ที่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้

อีกโครงการหนึ่งที่สำคัญคือ โครงการแก้ไขปัญหาน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก เน้นในพื้นที่ EEC โดยกรมชลประทาน ได้เสนอโครงการเร่งด่วนขึ้นมาทำใน 2 ปี ให้สามารถรองรับความต้องการใช้น้ำในช่วง 10 ปี หลังจากนี้ไป แต่เพื่อความไม่ประมาท นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้ สทนช. บูรณาการร่วมกับหน่วยงาน ทำแผนโดยนำน้ำทุกหยดในประเทศกลับมาใช้ ควบคู่ไปกับปริมาณการใช้น้ำ รวมไปถึงการรีไซเคิลน้ำในภาคอุตสาหกรรม

นายสมเกียรติ ยังระบุว่า แผนงานที่เตรียมเสนอเข้า ครม. เพื่อขอความเห็นชอบ คือ 1. แผนแก้ไขปัญหาเมืองน้ำท่วมที่ จ.ชัยภูมิ โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง เสนอทำบายพาสผันน้ำอ้อมเมือง เป็นอันดับแรก และเป็นโครงการขนาดใหญ่งบประมาณ 1,400 ล้านบาท ซึ่งสามารถลดปริมาณที่มาจากทางเหนือได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ 2. เป็นโครงการต่อเนื่องที่จะต้องสนับสนุนการเพาะปลูก ในบริเวณ อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี โดยดึงแม่น้ำป่าสัก และจากเขื่อนป่าสักมาใช้ และ 3. โครงการน้ำบาดาล และน้ำประปา ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยจะต้องเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่น้ำประปาหายาก โดยนำน้ำบาดาลออกมาใช้ให้ได้

ที่ประชุม คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ นัดแรก ปรับแผนยุทธศาสตร์น้ำจาก 10 ปี เป็น 20 ปี ให้ สทนช. บูรณาการโครงการจัดการน้ำทั่วประเทศ 44 โครงการ แก้ปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้ง มั่นใจ รับมือสถานการณ์ภัยแล้งได้ 2 ก.พ. 2561 15:02 2 ก.พ. 2561 15:20 ไทยรัฐ