วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชูหลักคุณธรรม 4 ประการกลไกสำคัญพัฒนาสังคม

เมื่อวันที่ 1 ก.พ. ที่โรงแรม ณ เวลา จ.ราชบุรี กรมการศาสนา จัดประชุมวิชาการงาน “ประชารัฐร่วมใจ ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” และสมัชชาคุณธรรมภาคกลาง ภายใต้การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) โดยมีนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งกล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบประกาศใช้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 เพื่อให้ประเทศชาติมีความสงบสุข สมานฉันท์ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยการประชุมครั้งนี้วัตถุประสงค์หลักคือ 1.เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ และติดตามการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 2.หาข้อสรุปกำหนดทิศทางขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 3.ให้ตัวแทนหน่วยงานคุณธรรมต้นแบบใน แต่ละภาคส่วน นำเสนอผลงานเชิงรูปธรรม และความสำเร็จที่ได้รับจากการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และ 4.แสวงหาแนวร่วมตามหลักการประชารัฐ

นายสุวพันธุ์กล่าวต่อไปว่า คุณธรรม 4 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา เป็นสิ่งที่คณะกรรมการจะเน้นให้เกิดการขับเคลื่อน เพื่อให้ประเทศไทยเป็นสังคมคุณธรรม ซึ่งคุณธรรม 4 ประการดังกล่าวจะเป็นกลไกสำคัญ โดยทางคณะกรรมการจะเน้นดำเนินการเรื่องนี้ตลอดปี 2561 และตนจะนำหน่วยงานที่ตนกำกับดูแลทั้งหมดเข้ามาช่วยดำเนินการสร้างสังคมคุณธรรมด้วย.

กรมการศาสนา จัดประชุมวิชาการงาน “ประชารัฐร่วมใจ ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” และสมัชชาคุณธรรมภาคกลาง 2 ก.พ. 2561 00:38 2 ก.พ. 2561 00:38 ไทยรัฐ