วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไม่ต้องดราม่า! อ่านตรงนี้ ตำรวจตั้งด่าน-จับรถ ถูกกฎหมายทำยังไง

ประมวลข้อมูลการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัดของตำรวจต้องทำยังไง ทั้งกรณีป้องกันปราบปรามการทำผิดกฎหมายทั่วไปและจับรถผิดกฎหมาย...

เมื่อวันที่ 29 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานโดยได้รับการเปิดเผยจากนายตำรวจ ให้ความรู้เกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจของตำรวจ โดยจะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามมาตรการเกี่ยวกับการตั้ง ด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัด ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกอบกับกฎหมายอื่นๆ ทั้งพระราชบัญญัติ หรือ พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 และ พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ.2535 พร้อมรายงานและจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาไม่ใช่ตำรวจจะตั้งด่านได้ตามใจ

ทั้งนี้ ระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่อง มาตรการปฏิบัติเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัด สามารถให้คำนิยามและความหมายด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกัด ดังนี้

ด่านตรวจ หมายถึง สถานที่ทำการที่ตำรวจออกปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจค้นเพื่อจับกุมผู้กระทำความผิดในเขตทางเดินรถ โดยระบุสถานที่ไว้ชัดเจนเป็นถาวร จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี หรือผู้มีอำนาจตามกฎหมายประกอบข้างต้น

จุดตรวจ หมายถึง สถานที่ตำรวจออกมาปฏิบัติหน้าที่ตรวจค้น เพื่อจับกุมผู้ทำผิดในเขตทางเดินรถ หรือทางหลวง เป็นการชั่วคราว มีกำหนดระยะเวลาเท่าที่มีความจำเป็น แต่ต้องไม่เกิน 24 ชั่วโมง

จุดสกัด หมายถึง สถานที่ตำรวจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจค้น เพื่อจับกุมผู้ทำผิดในเขตทางเดินรถหรือทางหลวง กรณีมีเหตุฉุกเฉิน หรือจำเป็นเร่งด่วน

ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นด่านตรวจ จุดตรวจ หรือจุดสกัด จะต้องมีนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรระดับตั้งแต่รองสารวัตรขึ้นไปเป็นหัวหน้าควบคุม และจะต้องแต่งเครื่องแบบชัดเจน ก่อนถึงด่านตรวจ จุดตรวจ หรือจุดสกัดต้องมีป้ายบอกชัดเจน มีเครื่องหมายแสดง กลางคืนต้องมีไฟส่องสว่าง

สำหรับการตรวจค้นนั้น หากไม่ใช่เหตุความผิดซึ่งหน้าต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและประมวลระเบียบการตำรวจ พร้อมแสดงความบริสุทธิ์ใจ

และที่สำคัญการออกปฏิบัติหน้าที่ ตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ หรือจุดสกัด ผู้บังคับบัญชาสำนักงานตำรวจแห่งชาติย้ำต้องประสานกับพื้นที่ และหน่วยใกล้เคียง ตลอดจนให้คำนึงถึงการจราจร รวมทั้งอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนควบคู่ไปกับการป้องกันปราบปรามการทำผิดกฎหมาย. 

ประมวลข้อมูลการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัดของตำรวจต้องทำยังไง ทั้งกรณีป้องกันปราบปรามการทำผิดกฎหมายทั่วไปและจับรถผิดกฎหมาย... 29 ม.ค. 2561 18:11 29 ม.ค. 2561 18:26 ไทยรัฐ