วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นบส.88

โดย ซี.12


หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม(นบส.1) ของสำนักงาน ก.พ.นั้นเปิดปีละ 2 รุ่น ที่เริ่มการฝึกอบรมไปแล้วคือ รุ่นที่ 87 ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 ถึงเดือนพฤษภาคม 2561

ส่วนผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม รุ่น 88 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งจะเริ่มอบรมในเดือนเมษายนไปถึงเดือนกันยายน 2561 แล้วร่วมพิธีปิดการอบรมร่วมกันในเดือนกันยายน 2561

ผู้เข้าอบรมจาก สำนักนายกรัฐมนตรี ประกอบด้วย 1.นางกอบเพชร หาญพัฒนพานิชย์ ผอ.กองกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 2.นางสาวมาลินี แซ่เอา ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 3.นางเพ็ชรา ธรรมเสริมสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนายุทธศาสตร์และระบบการบริหารงาน สำนักเลขาธิการ ครม. 4.นางสาวอ้อวดี สุนทรวิภาต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ สำนักเลขาธิการ ครม. 5.นายฐนัตถ์ สุวรรณานนท์ นักการข่าวเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน ผอ. สำนัก 1 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 6.นางสาวกนกรัตน์ ขุนทอง นักวิเคราะห์งบประมาณเชี่ยวชาญ สำนักงบประมาณ 7.นางสาวมลฤดี อภิชนาพงศ์ ผอ. กองจัดทำงบประมาณด้านการบริหาร สำนักงบประมาณ 8.นายเทอดไท ศรีอุประ ผอ.สำนักงานเลขาธิการ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 9.นายวรณัฐ คงเมือง ผอ.สำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงระหว่างประเทศ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 10.นางสาวธำรงลักษณ์ ลาพินี ผอ.กองกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 11.นางสาวนริศรา แดงไผ่ ผอ.กองกฎหมายกระบวนการยุติธรรม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 12.นางสาวรพีพร มณีพงษ์ นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ สำนักงาน ก.พ. 13.นางศิริเนตร กล้าหาญ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ.ร. 14.นางสาวสุนทราลักษณ์ เพ็ชรกูล ผอ.สำนักวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 15.นายอภิชัย ธรรมเสริมสุข ผอ.สำนักบัญชีประชาชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

หน่วยงานในบังคับบัญชาและหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี 16.นายสมปรารถนา สุขทวี ผอ.กองนโยบายและแผนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 17.นายเอนก บำรุงกิจ ผอ.ศูนย์สารสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 18.นายสุวิทย์ ดุลยะนันท์ ผอ.พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชดำริ สำนักงาน ก.ป.ร. 19.นายอารี ดิเรกกิจ ผอ.สำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ศอ.บต.20.พันเอกหญิงณัชชามน สูยานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับเชี่ยวชาญ กอ.รมน.

จาก กระทรวงการคลัง มี 21.นางสาวชุติมา ศรีปราชญ์ ผอ.สำนักบริหารที่ราชพัสดุ กรุงเทพมหานคร กรมธนารักษ์ 22.นายเอก สาตรวาหา ผอ.สำนักพิกัดอัตราศุลกากร กรมศุลกากร 23.นางสาวสุธาวรรณ ศักดิ์โกศล ผอ.กองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 3 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 24.นางฉัตรมณี สินสิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 25.นายสุรศักดิ์ พิชิตผจงกิจ ผอ.สำนักพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง จากกระทรวงการต่างประเทศ ได้แก่ 26.นางสุพรรณวษา โชติกญาณ ถัง ผอ. สนธิสัญญา กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 27.นางปรางทิพย์ กาญจนหัตถกิจ ผู้อำนวยการกองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ จาก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คือ 28.นางสาวพิตรจิรา มณีเนตร หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ของกระทรวงที่เหลือจะนำเสนอต่อไปในวันพรุ่งนี้.

“ซี.12”

หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม(นบส.1) ของสำนักงาน ก.พ.นั้นเปิดปีละ 2 รุ่น ที่เริ่มการฝึกอบรมไปแล้วคือ รุ่นที่ 87 ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 ถึงเดือนพฤษภาคม 2561... 29 ม.ค. 2561 10:18 29 ม.ค. 2561 10:27 ไทยรัฐ