วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ต่อยอด 'ลดเวลาเรียน' สร้าง 'พลเมืองเพื่อสิ่งแวดล้อม' ผ่านอีโค-สคูล

สานนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลุยสร้าง "พลเมืองเพื่อสิ่งแวดล้อม" ผ่านโรงเรียนอีโค-สคูล เสริมศักยภาพครู-บุคลากร จัดทำหลักสูตรให้เด็กนักเรียน เกิดทักษะชีวิต...


นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงการจัดฝึกอบรมพัฒนาและเสริมศักยภาพครูและบุคลากร เพื่อพัฒนาศักยภาพของโรงเรียนอีโค-สคลู ว่า เป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา จากนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มุ่งให้โรงเรียนลดการสอนเนื้อหาที่ไม่จำเป็นลง และให้ความสำคัญกับสิ่งที่เด็กต้องเรียนรู้ใน 4 ด้าน ทั้งพุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา และพลศึกษา

ทั้งนี้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้มีแผนการสนับสนุนโรงเรียนอีโค-สคูลในด้านต่างๆ โดยจัดผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาให้คำปรึกษา จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างโรงเรียนอีโค-สคูล และต่อยอดโรงเรียนที่มีความพร้อม ให้เป็นศูนย์เรียนรู้โรงเรียนอีโค-สคูล ภายใต้พันธกิจหลัก 1.นโยบายสิ่งแวดล้อมศึกษาและโครงสร้างการบริหารจัดการ 2.การจัดกระบวนการเรียนรู้ 3.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 4. การมีส่วนร่วมและเครือข่ายสิ่งแวดล้อมศึกษา ซึ่งรูปแบบในการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนอีโค-สคูล จะมีความแตกต่างกันตามบริบท
ของโรงเรียนและชุมชน โดยเป้าหมายสูงสุดเพื่อการพัฒนาผู้เรียนให้เป็น “พลเมืองเพื่อสิ่งแวดล้อม”

นอกจากนี้การพัฒนาโรงเรียนอีโค-สคูลให้มีประสิทธิภาพ ควรให้ความสำคัญกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยสามารถจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาของโรงเรียนที่เน้น การจัดกระบวนการเรียนรู้ 7 ขั้นตอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้สอดคล้องเหมาะสมกับท้องถิ่น

สำหรับโครงการโรงเรียนอีโค-สคูลเริ่มขึ้นตั้งแต่ ปี 2551 จนถึงปัจจุบันมีโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 177 โรงเรียน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่ขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาโรงเรียน ที่เชื่อมโยงและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของชุมชน จนกลายเป็นโรงเรียนของชุมชนอย่างแท้จริง ซึ่งเด็กนักเรียนที่ผ่านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักการของโรงเรียนอีโค-สคูล จะเกิดทักษะชีวิตในด้านต่างๆ ทำให้เรียนรู้อย่างเท่าทันและปรับตัวที่จะอยู่รอดได้ในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในทุกขณะ โดยไม่เบียดเบียนสังคมและสิ่งแวดล้อมรอบตัว อีกทั้งยังพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมดูแลป้องกัน และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนส่วนรวม เป็นการสร้าง “พลเมืองเพื่อสิ่งแวดล้อม” ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของโครงการ.

สานนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลุยสร้าง "พลเมืองเพื่อสิ่งแวดล้อม" ผ่านโรงเรียนอีโค-สคูล เสริมศักยภาพครู-บุคลากร จัดทำหลักสูตรให้เด็กนักเรียน เกิดทักษะชีวิต... 29 ม.ค. 2561 01:48 ไทยรัฐ