วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ผุด 'มหิงสาสายสืบปฐมวัย' สร้างจิตสำนึกหนูๆ วัย 3-7 ปี ด้านสิ่งแวดล้อม

ผุด 'มหิงสาสายสืบปฐมวัย' สร้างจิตสำนึกหนูๆ วัย 3-7 ปี ด้านสิ่งแวดล้อม

  • Share:

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดตัว “โครงการมหิงสาสายสืบปฐมวัย” เสริมสร้างพัฒนาการเด็กอายุระหว่าง 3-7 ปี ให้มีจิตใต้สำนึกด้านสิ่งแวดล้อม เน้นกิจกรรมนอกห้องเรียน ใช้สื่อธรรมชาติรอบตัว ให้เกิดการเรียนรู้
...

นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวระหว่างเป็นประธาน เปิดตัว “โครงการมหิงสาสายสืบปฐมวัย” เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ให้แก่บุคลากรจากกระทรวงศึกษาธิการ ครูผู้สอนระดับปฐมวัย ตลอดจนผู้สนใจกิจกรรมสำหรับเด็ก สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ว่า เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2560 ที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีคำสั่งให้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ในปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ซึ่งในหลักการและแนวคิดของโครงการมหิงสาสายสืบปฐมวัย มีความสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เน้นให้เด็กลงมือปฏิบัติจริง และเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ตลอดจนการบูรณาการผ่านการเล่น เสริมสร้างความสุขในชีวิต อีกทั้งยังสอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ตามศตวรรษที่ 21

สำหรับเด็กปฐมวัย เป็นระยะวัยที่สำคัญที่สุดของชีวิต เพราะเป็นช่วงที่มีการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมบุคลิกภาพ และสติปัญญา ดังนั้นพัฒนาการใด ๆ ในวัยนี้จึงเป็นพื้นฐานที่สำคัญต่อพัฒนาการในช่วงอื่นๆ ของชีวิตเป็นอย่างมาก ความเจริญงอกงามทางด้านร่างกายและจิตใจ ความไวต่ออิทธิพลของสิ่งแวดล้อมภายนอก ซึ่งพัฒนาการที่เกิดขึ้นในเด็กระยะนี้ ต้องทำให้เกิดการเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงพฤติกรรมให้มีจิตใจที่อ่อนโยน สร้างให้รู้จักวินัย สร้างการสังเกต การรับรู้ สร้างพื้นฐานให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงผ่านกิจกรรมที่เหมาะสมและเป็นรูปธรรม จากกระบวนการสำคัญที่ควรสร้างให้เกิดขึ้นกับเด็กวัยนี้

ทั้งนี้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้มีการต่อยอดโครงการมหิงสาสายสืบ และพัฒนาเป็นโครงการมหิงสาสายสืบปฐมวัยขึ้น โดยขยายฐานกลุ่มเป้าหมายของเยาวชนมหิงสาสายสืบ ลงสู่ระดับเด็กปฐมวัย ที่มีอายุระหว่าง 3-7 ปี ซึ่งเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการให้เด็ก ได้มีการพัฒนาจิตใต้สำนึกด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม เพื่อเป็นรากฐานการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป

สำหรับคณะทำงาน ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนครูในระดับปฐมวัยได้ดำเนินการพัฒนา และจัดทำหลักสูตรมหิงสาสายสืบปฐมวัย ตลอดจนแนวทางการดำเนินงานตาม 4 ขั้นตอน และสอดคล้องกับพัฒนาการตามช่วงวัยของเด็ก ประกอบด้วย 1. ค้นหา 2.สำรวจ 3.อนุรักษ์ และ 4. แบ่งปัน โดยเน้นกิจกรรมนอกห้องเรียน เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้แบบ active learning โดยใช้ห้องเรียนธรรมชาติเป็นสื่อการเรียน
การสอน ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านร่างกายและจิตใจ ควบคู่กับการสอดแทรกเนื้อหาและแนวคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ตามแนวการจัดประสบการณ์และสาระที่ควรเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย พร้อมทั้งมีการทดลองใช้หลักสูตรและกิจกรรมดังกล่าวเสร็จสิ้นในปี 2560 ที่ผ่านมา

พร้อมย้ำว่า โครงการมหิงสาสายสืบปฐมวัย เป็นเครื่องมือหนึ่งที่สามารถกระตุ้นอารมณ์ด้านบวก และความสนใจใคร่รู้ของเด็ก ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 และการใช้สื่อในธรรมชาติรอบตัวร่วมกับกิจกรรมที่สอดคล้องกับพัฒนาการตามวัยและเนื้อหาที่เรียน ดังนั้น เราควรสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้ใช้เวลาในการเรียนรู้ในห้องเรียนธรรมชาติ ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายและเหมาะสม ซึ่งกิจกรรมนี้จะช่วยพัฒนาให้เด็กเกิดความรู้สึกรัก เกิดความรู้สึกของการเป็นเจ้าของ ซึ่งจะนำไปสู่ความรับผิดชอบในที่สุด.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้