วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สถ.สั่งฟันเด็ดขาด โกงสอบผู้จัดการโรงจำนำ วิ่งเต้นตัดสิทธิ์ทันที

อธิบดี สถ.ลั่นชัดเจน ใครทุจริตสอบคัดเลือกเป็นผู้จัดการสถานธนานุบาลของ อปท.โดนกฎหมายจัดการขั้นเด็ดขาด ผู้สมัครสอบหมดสิทธิ์ทันที

เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 61 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะประธานกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จ.ส.ท.) กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จ.ส.ท.) ได้ประกาศรับสมัครการสอบคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและเขต โดยกำหนดให้ส่งใบสมัครสอบถึงสำนักงาน จ.ส.ท.ภายในวันที่ 26 มกราคม 2561 นั้น ปรากฏว่า มีผู้แอบอ้างเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ (ตกเบ็ด) จากผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก โดยอ้างว่าสามารถช่วยผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ให้สอบได้โดยใช้วิธีการต่างๆ เช่น มีการเรียกรับเงินเพื่อช่วยเหลือให้สอบผ่าน หัวละไม่น้อยกว่า 3 แสนบาท หรืออ้างว่ารู้จักข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ที่สามารถช่วยผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกให้ได้รับการสอบคัดเลือก จึงขอชี้แจงว่าการดำเนินการสอบคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและประจำเขต มีการกำหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ ให้การสอบคัดเลือกเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม เพื่อให้ได้คนดี มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม อย่างแท้จริง มาปฏิบัติงาน และได้กำหนดมาตรการต่างๆ ในการป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น ตั้งแต่ขั้นตอนการออกข้อสอบ การสอบคัดเลือกข้อสอบ การพิมพ์ข้อสอบ การจัดสถานที่สอบ การคุมสอบ และการตรวจข้อสอบอย่างเข้มงวด

ทั้งนี้ขอย้ำให้ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกทราบโดยทั่วกันว่า การออกข้อสอบและการสอบคัดเลือกข้อสอบ สำนักงาน จ.ส.ท.ได้มีการกำหนมาตรการในการป้องกันการรั่วของข้อสอบ และมาตรฐานของข้อสอบ เช่น ข้อสอบเป็นข้อสอบอัตนัย ใช้ที่ปรึกษาคณะกรรมการ จ.ส.ท.ที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์สาขานั้นอย่างน้อย 3 ท่าน ในการออกข้อสอบ และการสอบคัดเลือกข้อสอบที่เหมาะสม ส่วนการเก็บรักษาข้อสอบจะเก็บในห้องมั่นคง สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนการออกข้อสอบ และการสอบคัดเลือกข้อสอบทั้งหมด ก็จะถูกเก็บตัวจนกว่าการสอบคัดเลือกจะแล้วเสร็จ

สำหรับกรณีมีผู้แอบอ้าง ว่าจะช่วยให้ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ โดยใช้วิธีการต่างๆ ขอให้ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก อย่าได้หลงเชื่อตกเป็นเหยื่อของผู้ที่แอบอ้างดังกล่าว และหากพบเห็นหรือทราบพฤติการณ์ที่จะมีการแอบอ้างดังกล่าว ขอให้แจ้งสำนักงาน จ.ส.ท.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2244-8381 หรือ 06-1405-0707 หรือโทรสารหมายเลข 0-2244-83820, 0-2244-8382 เพื่อสำนักงาน จ.ส.ท.จะดำเนินการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อผู้แอบอ้างนั้น และดำเนินการทางวินัย สำหรับกรณีที่เป็นพนักงานสถานธนานุบาล และหากพบว่าตัวผู้สมัครสอบเองใช้วิธีการใดๆ (วิ่งเต้น) ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ จะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาค และประจำเขตทันที ซึ่งจะมีผลทำให้ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกผู้นั้น ถูกปรับตกในการสอบคัดเลือก และจะไม่มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกในตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาค และประจำเขตอีก ไม่ว่าจะมีการรับสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเมื่อใดก็ตาม

อธิบดี สถ.ลั่นชัดเจน ใครทุจริตสอบคัดเลือกเป็นผู้จัดการสถานธนานุบาลของ อปท.โดนกฎหมายจัดการขั้นเด็ดขาด ผู้สมัครสอบหมดสิทธิ์ทันที 28 ม.ค. 2561 15:40 ไทยรัฐ