วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ โปรดฯ ให้จัดแสดงงานที่ทรงรักครั้งแรก


นิทรรศการภาพวาดฝีพระหัตถ์ “หลากลาย หลายชีวิต”

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้ทรงค้นพบว่า สิ่งที่ทรงรักและทรงมีความสุขทุกครั้งเมื่อได้คิดถึง หรือมีโอกาสได้ทำ ก็คือ “การทำงานศิลปะ” ที่ทรงได้รับการปลูกฝัง ทั้งศิลปะด้านการดนตรี จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ บพิตร และสุนทรียภาพด้านงานหัตถศิลป์จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์

ด้วยเหตุนี้ ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ จึงทรงใช้เวลาว่างศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิตที่คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ทรงถ่ายทอดความสุขของพระองค์ผ่านสีเมจิกโคปิค (Copic) เป็นรูปภาพที่มีเอกลักษณ์และความงดงาม โดยภาพวาดฝีพระหัตถ์ใน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ จะนำมาจัดแสดงและจำหน่ายในงานนิทรรศการศิลปกรรม “หลากลาย หลายชีวิต” ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม-22 พฤษภาคม 2561 รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะร่วมสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยยากไร้ รักษาผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์ ตลอดจนสนับสนุนการศึกษา มอบทุนให้นักเรียนและนักศึกษาที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ บรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัยพิบัติทั้งในและต่างประเทศ การพัฒนาชุมชน รวมถึงการสร้างอาชีพและเสริมรายได้ให้ประชาชนผ่านโครงการฝึกอาชีพจากพระดำริต่างๆ

นอกจากนี้ เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ยังโปรดฯให้นำงานจิตรกรรมฝีพระหัตถ์มาสรรค์สร้างต่อยอดเป็นงานศิลปะหลากหลายแขนง เช่น งานจิตรกรรม ชุดเสือ และผีเสื้อ โดยงานจิตรกรรมชุด “เสือ” นั้น เป็นการสื่อความหมายถึงรูปสัญลักษณ์ของ “พ่อ” ผู้ทรงเป็นผู้ปกครองเหนือราชอาณาจักร อันสื่อความหมายถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ราชาผู้ปกครองดินแดนด้วยพระเมตตา ทรงมีความห่วงใยทุกข์สุขของอาณาประชาราษฎร์ตลอดเวลา พระมหากษัตริย์ผู้ทรงไว้ซึ่งทศพิธราชธรรม ผู้ทรงงานอย่างหนักเพื่อประชาชนและผืนแผ่นดินที่ทรงรัก รวมทั้งการนำงานจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ จากสีเมจิกโคปิค ไปเป็นต้นแบบในงานประติมากรรม งานปัก ภาพพิมพ์เทคนิคต่างๆ และงานสื่อผสม เช่น เทคนิค Interactive Media ฯลฯ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ ชวนตื่นตาตื่นใจมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้ผู้ร่วมงานได้มีส่วนร่วมในนิทรรศการครั้งนี้ด้วย.

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้ทรงค้นพบว่า สิ่งที่ทรงรักและทรงมีความสุขทุกครั้งเมื่อได้คิดถึง หรือมีโอกาสได้ทำ ก็คือ “การทำงานศิลปะ” ที่ทรงได้รับการปลูกฝัง ทั้งศิลปะด้านการดนตรี... 28 ม.ค. 2561 15:35 28 ม.ค. 2561 15:40 ไทยรัฐ