วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไทยนิยมปะทะประชานิยม

การที่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เปิดเกมเชิงรุก ฐานราก ในช่วงโค้งสุดท้ายโรดแม็ป จะส่งผลกระทบกับฝ่ายการเมืองโดยตรง แต่จะเกิดประโยชน์กับชาวบ้านโดยตรงเช่นกัน ซึ่งถ้าเป็นรัฐบาลในภาวะปกติจะเป็นเรื่องความได้เปรียบเสียเปรียบทางการเมืองระหว่าง ฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาล ในยามที่ไม่ปกติ การเร่งนโยบายช่วยเหลือฐานรากประเทศ เลยกลายเป็นเป้าโจมตี รัฐบาล คสช. ที่ถูกเพ่งเล็งว่าจะมีการต่อยอดอำนาจอยู่แล้ว

ดังนั้น นโยบายไทยนิยมยั่งยืนของ พล.อ.ประยุทธ์ จึงเป็นการทุบกล่องดวงใจของฝ่ายการเมือง ที่ใช้นโยบายประชานิยม มาโดยตลอด คำอธิบายระหว่าง ไทยนิยมยั่งยืนกับประชานิยม ที่จะต้องแยกกันให้ออก

ไทยนิยม ในความหมายของรัฐบาล คสช. ไม่ใช่การสร้างกระแสชาตินิยม เพราะคำว่าชาตินิยมนั้นมีความหมายเกี่ยวกับความมั่นคงป้องกันภัยคุกคามจากนอกประเทศ จุดมุ่งหมายก็เพื่อจะสร้างสำนึกความรักชาติ

แต่ประเทศไทยวันนี้อยู่ในห้วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านไปสู่การปฏิรูปที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นไทย โดยที่ไม่ทิ้งหลักสากล ทั้งนี้ ไทยนิยม ก็ไม่ใช่ ประชานิยม เพราะประชานิยมเป็นการให้ที่มีลักษณะของการยัดเยียดหรืออธิบายง่ายๆว่า ความต้องการของผู้ให้และผู้รับไม่ตรงกัน เช่น ให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในโรงเรียนที่ไม่มีอินเตอร์เน็ตใช้งาน เป็นต้น จึงไม่ใช่เป็นการทำตามความต้องการที่แท้จริง แต่เป็นการให้เพราะต้องการความนิยมของผู้ให้ ก็หมายถึงการหาเสียงนั่นเอง

แต่ไทยนิยมเป็นการแก้ไขปัญหาที่ตรงกับความต้องการและเป็นการแก้ไขปัญหาที่มีความยั่งยืน ไม่ใช่แก้ปัญหาแบบขอไปที แต่ต้องแก้ปัญหาเป็นการถาวร รัฐบาล คสช.จึงกำหนดให้การช่วยเหลือฐานราก โดยการต่อยอดจากโครงการประชารัฐ เรียกว่าไทยนิยมยั่งยืน ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนแต่ละท้องถิ่น

ขณะเดียวกันก็ต้องเน้นเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมควบคู่ไปด้วย

นำไปสู่การพึ่งพาตัวเองจากฐานรากที่แข็งแรง จะทำให้ประเทศไทยแข็งแรงแบบยั่งยืนในอนาคต โดยจะต้องได้รับความร่วมมือจาก ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งบรรจุไว้ในหลักการปฏิรูปประเทศที่วางกรอบเอาไว้ชัดเจน ทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทุกๆ 5 ปี ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นต้น

เตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับสิ่งท้าทายและการแข่งขันในอนาคต นำไปต่อยอดการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และจะเป็นการพัฒนาไปสู่การได้รับประโยชน์สูงสุดของการเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุค 4.0

นโยบายแต่ละยุคแต่ละสมัยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันในการที่จะปฏิรูปและพัฒนาประเทศ ส่วนจะนำไปสู่การปฏิบัติได้แค่ไหน ขึ้นอยู่กับการบิดเบือนทางการเมืองและผลประโยชน์ที่ไปไม่ถึงฐานรากของประเทศ

ในขณะเดียวกัน ความเป็นชาตินิยม ก็เป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้ เกาหลี จีน ญี่ปุ่น หรือแม้แต่ อเมริกา เอง ก็ล้วนแล้วแต่สร้างฐานะมาจากความเป็นชาตินิยมทั้งสิ้น

การดูถูกชาตินิยม หรือการขัดขวางการพัฒนาฐานรากประเทศ ก็เท่ากับดูถูกคนจนและขัดขวางการพัฒนาของประเทศ ถ้าจะใช้ชาวบ้านเป็นตัวประกัน ระวังกงเกวียนกำเกวียนจะย้อนกลับไปเชือดคอตัวเอง.

หมัดเหล็ก

mudlek@thairath.co.th

การที่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เปิดเกมเชิงรุก ฐานราก ในช่วงโค้งสุดท้ายโรดแม็ป จะส่งผลกระทบกับฝ่ายการเมืองโดยตรง แต่จะเกิดประโยชน์กับชาวบ้านโดยตรงเช่นกัน... 28 ม.ค. 2561 12:39 28 ม.ค. 2561 14:07 ไทยรัฐ