วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พช.เดินหน้าประชารัฐ หนุนสร้างอาชีพ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงยั่งยืน

พช.เดินหน้าประชารัฐ คัดของดีประจวบฯ ขายห้างดังหัวหินมาร์เก็ตวิลเลจ มุ่งเป้าลดความเหลื่อมล้ำรายได้ และสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการของรัฐ ช่วยสร้างอาชีพสร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงยั่งยืน

เมื่อวันที่ 26 ม.ค.61 นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดตลาดประชารัฐจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ห้างสรรพสินค้าหัวหินมาร์เก็ตวิลเลจ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย และผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อนจากการที่ไม่มีสถานที่ค้าขาย เป็นการเพิ่มโอกาสและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น โดยมีนายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ หน.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รก.พจ.ประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าส่วนราชการ จ.ประจวบคีรีขันธ์ นักท่องเที่ยว และประชาชนเข้าร่วมงานคับคั่ง

นายอภิชาติ กล่าวว่า รัฐบาลปัจจุบันได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ โดยการให้ความช่วยเหลือแก่พี่น้องประชาชนในระดับฐานราก ซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องเกษตรกรผู้ที่มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่จำหน่ายสินค้า "แบบไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" เพื่อการลดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้และสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการของรัฐ รวมทั้งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน เกษตรกร พ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบการที่มีรายได้น้อย โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนในพื้นที่ในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้มีสถานที่จำหน่ายผลผลิตโดยตรงกับผู้บริโภค ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อสร้างโอกาสทางการแข่งขันด้วย จึงได้ดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ เพื่อให้มีแหล่งจำหน่ายผลผลิตและสินค้า เกิดการสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองและครอบครัวให้มีความสุขยิ่งขึ้น

ทั้งนี้กำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 26 - 28 มกราคม 2561 โดยมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าตามโครงการตลาดประชารัฐ รวม 3 ประเภท จำนวน 64 บูธ กิจกรรมการแสดงและจำหน่ายสินค้าบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจาก 7 จังหวัด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครปฐม ปทุมธานี และนครนายก และการเตรียมความพร้อมสถานที่เพื่อแสดงและจำหน่ายสินค้าช็อปประชารัฐในห้างสรรพสินค้าหัวหินมาร์เก็ตวิลเลจ ของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีประจวบคีรีขันธ์

"เมื่อหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ผู้จัดการห้างสรรพสินค้า เครือข่ายบริษัทประชารัฐรักสามัคคีฯ ทุกจังหวัด ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน สามารถบูรณาการความร่วมมือและช่วยกันผลักดันขับเคลื่อนการดำเนินงาน "ตลาดประชารัฐ" ขึ้นแล้ว หากทุกฝ่ายร่วมกันรักษามาตรฐานสินค้าและบริการให้เป็นที่ประทับใจแก่ผู้บริโภค ทำให้ทุกคนรู้สึกเป็นเจ้าของตลาดร่วมกัน "ตลาดประชารัฐ" จะช่วยสร้างงาน สร้างโอกาส และสร้างอาชีพให้แก่พี่น้องประชาชน อย่างมั่นคง เกิดความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนให้เป็นจริงได้อย่างแน่นอน"  นายอภิชาติ กล่าว.

พช.เดินหน้าประชารัฐ คัดของดีประจวบฯ ขายห้างดังหัวหินมาร์เก็ตวิลเลจ มุ่งเป้าลดความเหลื่อมล้ำรายได้ และสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการของรัฐ ช่วยสร้างอาชีพสร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงยั่งยืน 28 ม.ค. 2561 11:07 28 ม.ค. 2561 12:21 ไทยรัฐ