วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ห้ามทุกวัดเลียนแบบพิธีสำนักพระราชวัง

ห้ามทุกวัดเลียนแบบพิธีสำนักพระราชวัง

  • Share:

มส.ออกคำสั่งห้ามวัดจัดสถานที่ในพิธีกรรมทางศาสนา เลียนแบบงานพิธีของพระบรมวงศานุวงศ์ ยํ้าชัดจัดให้เหมาะสมกับสมณฐานันดรศักดิ์เท่านั้น โดยแยกกรณีมีพระสงฆ์เป็นประธานและคฤหัสถ์เป็นประธานก็แตกต่างกัน แนะหลีกเลี่ยงเก้าอี้ โต๊ะเคียงที่ปิดทอง ทาสีทอง ที่บุด้วยผ้าสีทอง ที่มีลักษณะใกล้เคียงหรือเหมือนกับของพระบรมวงศานุวงศ์

มหาเถรสมาคมออกระเบียบการจัดสถานที่สำหรับพิธีกรรมทางศาสนา เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันในครั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่ 27 ม.ค.ว่าได้รับการเปิดเผยจากนายสมเกียรติ ธงศรี ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ในฐานะโฆษก พศ.คนที่ 1 ว่า ที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ได้มีมติเรื่องการจัดสถานที่และอุปกรณ์ในการจัดพิธีกรรมทางศาสนา เนื่องจาก มส. เห็นว่า ปัจจุบันมีวัดต่างๆ ทั่วประเทศทั้งพระอารามหลวง และวัดราษฎร์ได้จัดให้มีกิจกรรมทางศาสนาในโอกาสต่างๆ เช่น พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 หรือถวายพระราชกุศลพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล เป็นต้น ซึ่งแต่ละวัดได้มีการจัดสถานที่และของเครื่องใช้อย่างประณีตสวยงาม โดยเฉพาะประธานในพิธีจะมีการจัดที่นั่งและของใช้ที่แตกต่างกันไป

นายสมเกียรติ กล่าวต่อไปว่า ดังนั้นเพื่อให้วัดทั้งหลายได้มีแนวปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน มส.เห็นควรกำหนดข้อปฏิบัติ ดังนี้ การจัดสถานที่ กรณีพระสงฆ์เป็นประธาน

1.ให้ดำเนินการปูลาดพรมลอยสีแดงก่อนแล้วตั้งแท่นรองเก้าอี้แล้วปูลาดพรมลอยสีแดงบนแท่นอีกผืนหนึ่งแล้วตั้งเก้าอี้ ไม่ควรปูผ้าเยียรบับหรือปูผ้าตาดรองเก้าอี้

2.สำหรับการจัดเก้าอี้นั่งให้สมกับสมณฐานันดรศักดิ์ที่ได้รับพระราชทาน ควรหลีกเลี่ยงเก้าอี้ โต๊ะเคียงที่ปิดทอง ทาสีทอง ที่บุด้วยผ้าสีทอง มีลักษณะใกล้เคียงหรือเหมือนกับของพระบรมวงศานุวงศ์ ควรเป็นเก้าอี้หลุยส์บุผ้าที่นั่งด้วยสีแดง สีครีม หรือสีที่พิจารณาแล้วว่าเหมาะสม

3.ผ้าปูโต๊ะเคียงสมควรปูด้วยผ้าขาว

4.แท่นกราบพระหน้าโต๊ะหมู่บูชา ไม่ควรตั้งแท่นกราบ ควรปูผ้าลาดพรมลอยแล้วปูผ้าขาวรองกราบ

5.การเข้าที่กรวดน้ำ เพื่อเป็นการถวายเกียรติแด่พระเถระ เจ้าหน้าที่ควรที่จะเชิญที่กรวดน้ำถือถวายให้พระเถระผู้เป็นประธาน ไม่ควรนำไปวางที่โต๊ะ

ส่วนการจัดสถานที่กรณีคฤหัสถ์ เป็นประธาน 1.ให้ปูลาดพรมลอยสีแดงแล้วตั้งเก้าอี้ ไม่ควรตั้งแท่นรองเก้าอี้ ควรหลีกเลี่ยงเก้าอี้ที่ปิดทอง หรือทาสีทองที่บุด้วยผ้าสีทอง โต๊ะเคียงที่ปิดทอง หรือทาสีทองที่มีลักษณะใกล้เคียงหรือเหมือนกับของพระบรมวงศานุวงศ์ ควรเป็นเก้าอี้หลุยส์บุผ้าที่นั่งด้วยสีแดง สีครีม หรือสีที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม 2.ผ้าปูโต๊ะเคียงควรปูด้วยผ้าขาว 3.ปูลาดพรมลอยสีแดง แล้วตั้งแท่นกราบหน้าโต๊ะหมู่บูชา 4.ปูผ้าตาดรองกราบ 5.การเข้าที่กรวดน้ำ เจ้าหน้าที่ควรเชิญที่กรวดน้ำไปวางที่โต๊ะเคียง หลีกเลี่ยงถือที่กรวดน้ำให้ผู้เป็นประธานคฤหัสถ์

นายสมเกียรติ กล่าวด้วยว่า มส.ได้มีมติดังกล่าวเมื่อครั้งการประชุมเมื่อวันที่ 19 ม.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งเรื่องนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อัมพโร) ทรงมีพระปรารภในที่ประชุม มส. หลายครั้ง ประกอบกับในช่วงที่ผ่านมาเวลามีการจัดงานภายในวัด บางวัดก็มีการจัดสถานที่แบบเดียวกับที่ทางสำนักพระราชวังจัดพิธีเวลาที่มีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จไปร่วมพิธี ซึ่งถือว่าไม่เหมาะสม ทางกรรมการ มส.จึงได้พิจารณาและออกเป็นมติดังกล่าว โดยหลังจากนี้ พศ.จะทำหนังสือแจ้งเวียนมตินี้ถึงเจ้าคณะผู้ปกครองทั่วประเทศเพื่อให้วัดทั่วประเทศถือปฏิบัติ ไม่ให้เกินสมณฐานันดรที่ได้รับพระราชทาน และไม่ควรจัดพิธีให้เหมือนกับของพระบรมวงศานุวงศ์ โดยมติดังกล่าวยังถือเป็นหนึ่งในการดำเนินการตามแนวทางปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาของ มส.อีกด้วย

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้