วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'บิ๊กโย่ง'ลุยอีสานเปิดศูนย์พัฒนาผู้แสดงความสามารถ 'หมอลำ'จ.ขอนแก่น

"บิ๊กโย่ง" ลงพื้นที่ติดตามงานตามนโยบายรัฐบาล พร้อมเปิดศูนย์การพัฒนาผู้แสดงความสามารถด้านหมอลำที่ จ.ขอนแก่น พร้อมพบปะเยี่ยม เพื่อเสริมคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ตามนโยบาย "9 ของขวัญปีใหม่ ก้าวไปกับ พม."...

ที่ จ.ขอนแก่น พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานในพิธีปิด "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้แสดงความสามารถในที่สาธารณะ สาขาหมอลำกลอนประยุกต์" (HUB หมอลำ) ณ ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยด้านศิลปกรรมการแสดงพื้นบ้าน (หมอลำ) แม่ครูราตรี ศรีวิไล จ.ขอนแก่น

โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) มีนโยบายในการขับเคลื่อนงานตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 อย่างชัดเจน เริ่มตั้งแต่การจัดระเบียบคัดกรอง คุ้มครอง และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ทำการขอทาน รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพผู้แสดงความสามารถ เพื่อให้เกิดการยอมรับในสังคม สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและการมีงานทำ โดย พส. ได้จัดอบรมหลักสูตร "โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้แสดงความสามารถด้านดนตรี" แก่ผู้แสดงความสามารถที่ขอจดทะเบียนจากทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น 2,682 คน

สำหรับการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพผู้แสดงความสามารถในที่สาธารณะในระดับภาค กระทรวง พม.ได้จัดตั้งศูนย์การพัฒนาความสามารถเฉพาะด้าน (Hub) นำร่อง 2 ด้าน คือ ด้านดนตรี และด้านหมอลำ โดยด้านหมอลำได้เลือกพื้นที่ จ.ขอนแก่น เป็นพื้นที่นำร่อง เนื่องจากเป็นแหล่งวัฒนธรรมในด้านนาฏศิลป์ และได้รับการสนับสนุนจากศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (หมอลำ) รวมทั้งแม่ครูราตรี ศรีวิไล ได้ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 23-26 มกราคม 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยด้านศิลปกรรมการแสดงพื้นบ้าน (หมอลำ) จ.ขอนแก่น ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 50 คน โดยจะได้รับความรู้ด้านกฎหมายและสวัสดิการ ซึ่งแม่ครูฉวีวรรณ ดำเนิน ศิลปินแห่งชาติ บรรยาย ให้ความรู้ในหัวข้อ "ศิลปินพื้นบ้าน สาขาหมอลำกลอนประยุกต์กับการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นศิลปินร่วมสมัยและเป็นศิลปินมืออาชีพ"

ส่วนพ่อครู ป.ฉลาดน้อย ส่งเสริมศิลปินแห่งชาติ บรรยายด้านการพัฒนาศักยภาพตนเองสู่ศิลปินหมอลำมืออาชีพ และการมีส่วนร่วมของศิลปินในการพัฒนาสังคมและสมาคมหมอลำภาคอีสาน ในการฝึกปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพ การบริหารจัดการ การตลาด และการประชาสัมพันธ์ เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดมาตรฐานและแสดงถึงความเป็นมืออาชีพ

ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์จะทำบัตรผู้แสดงความสามารถ สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาคติดต่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด

นอกจากนี้ กระทรวง พม. มีความห่วงใยในคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส จึงได้ลงพื้นที่เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจประชาชนกลุ่มเป้าหมาย พร้อมทีม One Home จ.ขอนแก่น โดยได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆ ได้แก่ การมอบเงินทุนประกอบอาชีพผู้จดทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐและผู้มีรายได้น้อย จำนวน 150 ราย และมอบบ้านพอเพียงชนบท ตามนโยบาย “9 ของขวัญปีใหม่ ก้าวไปกับ พม.” จำนวน 4 ตำบล 114 หลัง.

"บิ๊กโย่ง" ลงพื้นที่ติดตามงานตามนโยบายรัฐบาล พร้อมเปิดศูนย์การพัฒนาผู้แสดงความสามารถด้านหมอลำที่ จ. ขอนแก่น พร้อมพบปะเยี่ยม เพื่อเสริมคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ตามนโยบาย "9 ของขวัญปีใหม่ ก้าวไปกับ 27 ม.ค. 2561 12:31 27 ม.ค. 2561 12:47 ไทยรัฐ