วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ พ.ร.บ. เพิ่มเงินประจำตำแหน่งทหาร สายวิชาการ-วิทยฐานะ

เว็บไซต์ราชกิจจาฯ เผยแพร่พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการทหาร ฉบับที่ 11 เพิ่มเงินประจําตําแหน่งข้าราชการทหาร ประเภทวิชาการ-วิทยฐานะ ...

วันที่ 26 มกราคม 2561 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2561 ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งข้าราชการทหาร ประเภทวิชาการในสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม โดยไม่นําชั้นยศทางทหารมาเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการดํารงตําแหน่งทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการสร้างผลงานทางวิชาการของข้าราชการทหารผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าว และเพิ่มบัญชี อัตราเงินประจําตําแหน่งข้าราชการทหาร ประเภทวิทยฐานะ เพื่อให้ข้าราชการทหารผู้ปฏิบัติงานด้านการสอน มีสิทธิได้รับเงินวิทยฐานะ อันจะเป็นการสร้างขวัญกําลังใจและเป็นไปโดยสอดคล้องกับภาระหน้าที่

โดยแนบบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่ง(บาทต่อเดือน) ดังนี้ ประเภทวิชาการในสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม ศาสตราจารย์ 15,600 และ 13,000, รองศาสตราจารย์ 9,900 และ 5,600, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5,600 และ 3,500 ประเภทวิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ 15,600 และ 13,000ฅ ครูเชี่ยวชาญ 9,900, ครูชำนาญการพิเศษ 5,600, ครูชำนาญการ 3,500 และครูชำนาญการต้น 2,500 ทั้งนี้ มีผลให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เว็บไซต์ราชกิจจาฯ เผยแพร่พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการทหาร ฉบับที่ 11 เพิ่มเงินประจําตําแหน่งข้าราชการทหาร ประเภทวิชาการ-วิทยฐานะ ... 26 ม.ค. 2561 23:44 26 ม.ค. 2561 23:46 ไทยรัฐ