วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มุมข้าราชการ 27/01/61

โดย ซี.12

จากแฟ้ม ครม.มีรายการแต่งตั้ง เอกอัครราชทูต และ รองปลัดกระทรวง ซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ของ กระทรวงการต่างประเทศ โดย วีรชัย พลาศรัย เอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา สืบแทน พิศาลมาณวพัฒน์ ทูตสหรัฐฯคนก่อนที่เกษียณอายุ สำหรับ ท่านทูตวีรชัย เป็นที่รู้จักมักคุ้นกันดีมาตั้งแต่สมัยเป็น เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ในฐานะหัวหน้าทีมสู้คดีเขาพระวิหารในศาลโลก

ส่วนคนไปแทนที่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก คือ วิทวัส ศรีวิหค รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ไปดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา แล้วให้ เรืออากาศโท อรรถยุทธ์ ศรีสมุทร อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เป็น รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ แทนอีกทีหนึ่ง

นอกจากนั้นยังมี เกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ราชอาณาจักรสวีเดน ย้ายมายังประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสำคัญ คือเป็นเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แล้วให้ สุนทร ชัยยินดีภูมิ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา รัฐกาตาร์ ไปแทนที่ เป็น เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ราชอาณาจักรสวีเดน

อีก 2 ราย เป็นการเลื่อนตำแหน่งจากกงสุลใหญ่ขึ้นเป็นเอกอัครราชทูต คือ พรภพ อ่วมพิทยา กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน และ พันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา สาธารณรัฐตุรกี

รายการต่อวาระการดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยรัฐมนตรี 2 ราย คือ พันธ์ศัก ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ นพ.โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอแต่งตั้ง พีรเดช ทองอำไพ เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ แทน กิตติชัย วัฒนานิกร ที่ลาออกจากตำแหน่ง อภิจิณ โชติกเสถียร รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม กับ รัตนา เธียรวิศิษฎ์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ ผู้แทนส่วนราชการเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ.2527

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 17/2561 เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี โดยนายกรัฐมนตรี มีคำสั่งให้ยกเลิกความในข้อ 2.2.1 ของคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 323/2560 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 คือยกเลิกการมอบหมายให้ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐ คือ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นองค์การมหาชน แล้วไม่ได้มอบหมายใครอื่นย่อมสรุปได้ว่า นายกรัฐมนตรี เอาไปดูแลเอง

“ซี.12”

จากแฟ้ม ครม.มีรายการแต่งตั้ง เอกอัครราชทูต และ รองปลัดกระทรวง ซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 26 ม.ค. 2561 10:50 26 ม.ค. 2561 10:50 ไทยรัฐ