วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

โดย ซี.12
26 ม.ค. 2561 05:01 น.
  • Share:

ในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งล่าสุดเมื่อวันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 มีเรื่องราวสำคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบ กล่าวคือคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 2/2561 เรื่อง การจัดสรรภารกิจและบุคลากรของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สั่ง ณ วันที่ 22 มกราคม พุทธศักราช 2561 ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เสนอดังนี้

1.ให้เปลี่ยนชื่อสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็น สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และให้ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเป็น เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

2.ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ของกรมชลประทานและกรมทรัพยากรน้ำ มาปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานในสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติมีกำหนดเวลา 180 วัน นับแต่วันที่ได้ไปรายงานตัวต่อเลขาธิการฯ และข้าราชการฯ ผู้ใดประสงค์จะได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการในอัตราของสำนักงานฯ ให้แสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อเลขาธิการฯ ภายใน 30 วัน ก่อนครบกำหนดเวลาดังกล่าว

3.ให้โอนบรรดาหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายของส่วนราชการในกรมชลประทานและกรมทรัพยากรน้ำ ไปเป็นหน้าที่และอำนาจของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

4.ให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ดำเนินการกำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ รวมจำนวน 246 อัตรา ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ มีผลใช้บังคับ โดยกรอบอัตรากำลังมาจากการตัดโอนข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและอัตรากำลังจากกรมชลประทาน และกรมทรัพยากรน้ำ และเป็นอัตราข้าราชการตั้งใหม่ จำนวน 87 อัตรา

5.ให้ นายสำเริง แสงภู่วงศ์ พ้นจากตำแหน่ง รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรและให้ดำรงตำแห่ง รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ส่วนเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ก็คือ นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ ที่โอนย้ายมาจากกรมชลประทานมาอยู่ที่นี่ในตอนแรกเรียกชื่อตำแหน่งว่า ผู้อำนวยการสำนักงานสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ แต่มาตอนนี้เปลี่ยนแปลงชื่อตำแหน่งเป็น เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

เส้นทางของ เลขาธิการสมเกียรติ นั้นเติบโตมาด้วยการเป็นนายช่างฝ่ายจัดสรรน้ำ ที่สำนักงานชลประทานที่ 5 แล้วมาอยู่ฝ่ายแผนงานและโครงการพิเศษ กองแผนงาน ต่อมาเป็นผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ เป็น รองอธิบดีกรมชลประทานฝ่ายวิชาการ ก่อนขึ้นเป็นอธิบดีกรมชลประทาน ในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ได้เพียง 1 เดือน 22 วัน ก็มีคำสั่งจาก หัวหน้า คสช. ให้พ้นจากตำแหน่ง อธิบดีกรมชลประทาน ไปรับงานใหญ่ เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ โดยให้เป็นหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมในสำนักนายกรัฐมนตรี และอยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

ถ้าเป็นสมัยก่อนก็เรียกว่าเป็น อธิบดีซี 10 ได้เดือนเศษก็ได้เป็นซี 11 นั่นเอง.

“ซี.12”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้