วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ราชกิจจาฯ เผยแพร่ กฎ ก.ตร. การแต่งตั้งข้าราชการตํารวจ พ.ศ. 2561

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ กฎ ก.ตร. การแต่งตั้งข้าราชการตํารวจ พ.ศ. 2561

  • Share:

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตํารวจ พ.ศ. 2561

วันที่ 24 มกราคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตํารวจ พ.ศ. 2561 โดยใจความสำคัญ คือ ให้ยกเลิกกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตํารวจ พ.ศ.2559 และกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตํารวจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติหรือการดําเนินการอื่นใด ในส่วนที่ได้กําหนดไว้แล้วในกฎ ก.ตร. นี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับกฎ ก.ตร. นี้ ใหใช้ กฎ ก.ตร. นี้แทน

นอกจากนี้ ให้มีการคัดเลือกหรือแต่งตั้งข้าราชการตํารวจเป็นสองวาระ วาระที่ 1 เรียกว่า “วาระประจําปี” ให้ดําเนินการคัดเลือกหรือแต่งตั้งข้าราชการตํารวจ ดังนี้ (ก)ตําแหน่งระดับผู้บังคับการถึงจเรตํารวจแห่งชาติและรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคมของทุกปี, (ข)ตําแหน่งระดับสารวัตรถึงรองผู้บังคับการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน ของทุกปี และ (ค)ตําแหน่งระดับรองสารวัตรลงมา ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มกราคมของทุกปี

วาระที่ 2 เรียกว่า “วาระเดือนเมษายน” ให้ดําเนินการคัดเลือกแต่งตั้ง ข้าราชการตํารวจภายหลังจากการคัดเลือกแต่งตั้งตามวาระประจำปี (ก) โดยให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 เมษายนของทุกปี ดังนี้ (ก) ตําแหน่งที่ปรึกษาพิเศษสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ผู้ทรงคุณ วุฒิพิเศษ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิสํานักงานตํารวจแห่งชาติหรือทดแทนกัน, (ข) ตําแหน่งระดับผู้บังคับการขึ้นไปที่ว่างอยู่หรือทดแทนกัน รวมถึงการคัดเลือกแต่งตั้ง สับเปลี่ยนหมุนเวียนในระดับตําแหน่งเท่าเดิม การแต่งตั้งข้าราชการตํารวจตามข้อ 7 (1) (ข) และ (ค) นอกวาระประจําปี จะกระทํามิได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีเหตุผลความจําเป็นต้องดําเนินการแต่งตั้งซึ่งไม่อาจรอวาระประจําปีได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก่อน

อ่านรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้