วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'บิ๊กตู่' เอาจริง! ขน ครม.-ผบ.เหล่าทัพ ร่วมทัพ 'ไทยนิยม' ปูพรมก่อน ลต.

'บิ๊กตู่' เอาจริง! ขน ครม.-ผบ.เหล่าทัพ ร่วมทัพ 'ไทยนิยม' ปูพรมก่อน ลต.

  • Share:

"บิ๊กตู่" จัดทัพ "ไทยนิยม ยั่งยืน" นั่งแท่นแม่ทัพระดมขุนศึก "รัฐมนตรี-ปลัด-ผบ.เหล่าทัพ-สมช.-สภาพัฒน์-สำนักงบฯ-ธนาคารรัฐ" มาเต็มพิกัด แบ่งทัพย่อยตำบล อำเภอ ขับเคลื่อนชุดปฏิบัติ "จนท.ความมั่นคง-ปราชญ์ชาวบ้าน-จิตอาสา" เข้าทุกหมู่บ้าน ชุมชน แก้ปัญหา 3 มิติ เศรษฐกิจ-สังคม-มั่นคง ปลุกตระหนักบทบาทระบอบประชาธิปไตย

ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาล ว่า เมื่อวันที่ 23 ม.ค.61 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 21/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ด้วยนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 16 ม.ค.61 ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการขับเคลื่อนการทำงานในระดับพื้นที่ตามแนวทางประชารัฐ โดยให้ส่วนราชการ หน่วยงานที่มีหรือจะมีโครงการ/กิจกรรมลงดำเนินการในพื้นที่ระดับตำบล หมู่บ้าน ใช้ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบลเป็นแกนหลัก และให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงาน สนับสนุนกลไกขับเคลื่อนในพื้นที่ทุกระดับตั้งแต่ระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน
ดังนั้นเพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามคำสั่งดังกล่าว และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) รวมทั้งยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นคงของชาติ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11(6) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียงบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการในระดับต่างๆ โดยมีองค์ประกอบในระดับต่างๆ และมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโครงการไทยนิยม ยั่งยืน องค์ประกอบมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.ยุติธรรม นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธานกรรมการ ขณะที่กรรมการประกอบด้วย นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รมว.คลัง รมว.ต่างประเทศ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รมว.เกษตรและสหกรณ์ รมว.คมนาคม รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รมว.พลังงาน รมว.พาณิชย์ รมว.แรงงาน รมว.วัฒนธรรม รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รมว.ศึกษาธิการ รมว.สาธารณสุข รมว.อุตสาหกรรม

รวมถึงผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานคร ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปลัดกระทรวงพลังงาน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน รมว.มหาดไทย เป็นกรรมการและเลขานุการ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ และรองปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ช่วยเลขานุการ รวมทั้งสิ้น 61 คน

โดยมีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบายและแนวทางในการบูรณาการขับเคลื่อนงาน/โครงการของส่วนราชการของหน่วยงานต่างๆ ที่มีเป้าหมายดำเนินการในพื้นที่ในระดับหมู่บ้าน/ชุมชนร่วมกันตามแนวทางประชารัฐ อำนวยการในการพัฒนา แก้ไขปัญหาในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงในพื้นที่ อำนวยการในการสร้างความตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สนับสนุนในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล/ชุมชน แต่งตั้งอนุกรรมการ คณะทำงานในการปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

นอกจากนี้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับอำเภอ ให้นายอำเภอทุกอำเภอแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับอำเภอ องค์ประกอบมีนายอำเภอ เป็นประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ เป็นกรรมการ และหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองที่ทำการอำเภอ รวมถึงพัฒนาอำเภอเป็นกรรมการและเลขานุการร่วม

โดยมีอำนาจหน้าที่บูรณาการและจัดทำแผนการลงพื้นที่ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศของโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาในมติด้านเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงในพื้นที่อำเภอ ขับเคลื่อนการสร้างความตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนระดับตำบล ให้นายอำเภอทุกอำเภอแต่งตั้งทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จำนวน 7-12 คน โดยมีองค์ประกอบคือ ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่ หน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ ปราชญ์ชาวบ้าน จิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ในพื้นที่ อำนาจหน้าที่ เป็นชุดปฏิบัติงานในพื้นที่ในการแก้ปัญหาในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงในพื้นท่ีหมู่บ้าน เป็นชุดปฏิบัติงานในพื้นที่ในการสร้างความตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

อนึ่งให้ทุกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนและทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ทุกระดับ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป. 

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้