วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชาวพะงันร้อง ทภ.4 เข้าจัดระเบียบ หลังพบต่างชาติเข้าเปิด'โฮสเทล'เถื่อน

ชาวเกาะพะงัน รวมตัวเข้าร้องกองทัพภาคที่ 4 ให้ช่วยเหลือหลังพบชาวต่างชาติ เข้ามาประกอบการเปิด "โฮสเทล"เถื่อน ผิดกฎหมาย แย่งกลุ่มลูกค้ากับผู้ประกอบการชาวไทย ทำให้เกิดผลกระทบ ซึ่งถือว่าขัดต่อพ.ร.บ.โรงแรม และขอให้ใช้ ก.ม.อย่างเคร่งครัดต่อคนต่างด้าว รวมทั้งตรวจสอบที่มาของผู้ลงทุน และแก้ปัญหาท่องเที่ยว...


เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 24 ม.ค. ได้มีกลุ่มผู้ประกอบการหลากหลายสาขาอาชีพในพื้นที่ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี กว่า 200 คน โดยการนำของนายพิพิธ รัตนรักษ์ ส.อบจ.เขต อ.เกาะพะงัน รวมตัวกันบริเวณด้านหน้าที่ว่าการอำเภอเกาะพะงัน เพื่อเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อทหารกองทัพภาค 4 ให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดกับโฮสเทลที่เปิดอย่างผิดกฎหมาย เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการที่ชาวต่างชาติ เข้ามาประกอบอาชีพ และเปิดกิจการที่พักลักษณะคล้ายโรงแรม หรือโฮสเทล เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่ไม่มีการขออนุญาตเปิดกิจการอย่างถูกต้อง และบางส่วนให้คนไทยรับเป็นเจ้าของกิจการแทน หรือนอมินี โดยทางฝ่ายทหารมี พ.อ.ธวัชชัย ทับทิมสงวน นายทหารสืบสวนสอบสวน กองทัพภาคที่ 4 เป็นตัวแทนรับหนังสือ เพื่อส่งต่อให้ พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาค 4ทั้งนี้ตัวแทนผู้ประกอบการ ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ว่า การเติบโตของการท่องเที่ยวพื้นที่เกาะพะงัน ส่งผลให้เกิดธุรกิจของคนต่างด้าว ที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจํานวนมาก ที่ไม่ดําเนินการหรือปฏิบัติตามกฎหมาย ทั้งโดยเจตนาหรือไม่เจตนา เช่น ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร ธุรกิจนําเที่ยว มัคคุเทศก์ เป็นต้น ซึ่งมีผลกระทบทั้ง ทางตรงและทางอ้อม ต่อผู้ประกอบการซึ่งดําเนินการถูกต้องตามกฎหมาย โดยเฉพาะการแย่งกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติ ซึ่งชาวต่างชาติด้วยกันจะใช้บริการของคนชาติเดียวกัน แต่ไม่อุดหนุนธุรกิจของคนไทยหากไม่มีการดําเนินการโดยเร่งด่วน หรือละเว้นการปฏิบัติ หรือเลือกปฏิบัติ ปล่อยให้ปัญหายืดยาวไป อาจก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบ ต่อวิถีพะงันและเศรษฐกิจของเกาะพะงันอย่างกว้างขวาง ซึ่งปัญหาหลายประการเกิดจากผู้นำในท้องถิ่น ไม่ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเอง จึงเป็นหน้าที่ของภาคเอกชน ภาคประชาชน ประชาชน ในการเรียกร้องต่อหน่วยงานบังคับบัญชา ให้ดําเนินการแก้ปัญหาแก่ผู้ได้รับผลกระทบ

ดังนี้ 1. ให้ดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา สถานประกอบการคล้ายโรงแรม ซึ่งมีผู้ประกอบการเป็นคนต่างด้าว ดําเนินกิจการ ขัดต่อ พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ. 2547 และขัดต่อประกาศกฎกระทรวง เรื่อง กําหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.2559 ให้แล้วเสร็จ โดยเร่งด่วน 
2. ให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ต่อสถานประกอบการซึ่งเป็นคนต่างด้าวเปิดกิจการ ฝ่าฝืน พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ. 2547 หรือประกาศกฎกระทรวงเรื่อง กําหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2559 หรืออื่นๆ อย่างเสมอภาค และเป็นธรรม 3. ให้ดําเนินการตรวจสอบเชิงลึกย้อนหลัง ที่มาของทุน ผู้ลงทุน ผลประกอบการ และอื่นๆ ของสถานประกอบการคล้ายโรงแรม โดยเร่งด่วน อย่างเป็นธรรม และเสมอภาค 4. ให้ดําเนินการแก้ปัญหาซึ่งเกิดเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวอย่างบูรณาการ เช่น ปัญหานอมินี, ปัญหาการประกอบกิจการของคนต่างด้าว, ปัญหายาเสพติด, ปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และ 5. ให้มีคณะทํางานติดตามการแก้ปัญหาแบบมีส่วนร่วมต่อมาตัวแทนกองทัพ ได้รับหนังสือร้องเรียนดังกล่าวไว้ และรับปากจะนำเรื่องนี้เสนอให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อหามาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป.

ชาวเกาะพะงัน รวมตัวเข้าร้องกองทัพภาคที่ 4 ให้ช่วยเหลือหลังพบชาวต่างชาติ เข้ามาประกอบการเปิด "โฮสเทล"เถื่อน ผิดกฎหมาย แย่งกลุ่มลูกค้ากับผู้ประกอบการชาวไทย ทำให้เกิดผลกระทบ ซึ่งถือว่าขัดต่อพ.ร.บ.โรงแรม และขอให้ใช้ ก.ม. 24 ม.ค. 2561 15:05 24 ม.ค. 2561 15:18 ไทยรัฐ