วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ประชุมอธิการบดีนานาชาติ

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) แถลงข่าวการจัดการประชุมอธิการบดีนานาชาติ ถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยไทยและมหาวิทยาลัยโลก กับการบริหารจัดการการศึกษาในระดับอุดมศึกษารูปแบบใหม่ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 75 ปี แห่งการสถาปนา มก.ว่า งานดังกล่าวจะจัดระหว่างวันที่ 31 ม.ค.-2 ก.พ.2561 ที่ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. บางเขน ซึ่งการเลือกหัวข้อในการจัดงาน “Higher Education in Time of Change” เนื่องจากเทคโนโลยีในปัจจุบันได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกวงการ ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงต้องปรับตัวรองรับกับสภาพการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งขณะนี้มีมหาวิทยาลัยในต่างประเทศตอบรับเข้าร่วมประชุม 35 แห่ง จาก 12 ประเทศ ได้แก่ ฟินแลนด์ สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน เนเธอร์แลนด์ เวียดนาม นิวซีแลนด์ อิตาลี อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ พม่า และลาว ขณะที่มหาวิทยาลัยในประเทศไทยตอบรับมาแล้ว 31 แห่ง รวมทั้งมีเอกอัครราชทูต และผู้แทนจาก 4 ประเทศจะเข้าร่วมงานด้วย.

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) แถลงข่าวการจัดการประชุมอธิการบดีนานาชาติ ถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยไทยและมหาวิทยาลัยโลก กับการบริหารจัดการการศึกษาในระดับอุดมศึกษารูปแบบใหม่ 24 ม.ค. 2561 00:44