วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สถ.-อต.ร่วมใจสร้างตลาดอาหารปลอดภัย ให้คนไทยอยู่ดีกินดี

สถ.จับมือ อต.ร่วมใจสร้างตลาดอาหารปลอดภัย ให้คนไทยอยู่ดีกินดี มุ่งพัฒนาส่งเสริมสินค้าเกษตร เพิ่มช่องทางจำหน่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 23 ม.ค.61 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) และนายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้อำนวยการองค์การตลาด (อต.) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในการดำเนินโครงการ "สถ. อต. ร่วมใจสร้างตลาดอาหารปลอดภัย ให้คนไทยอยู่ดีกินดี" ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมสำนักงานกองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า การร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในการดำเนินโครงการ "สถ. อต. ร่วมใจสร้างตลาดอาหารปลอดภัย ให้คนไทยอยู่ดีกินดี" ครั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์การตลาด จะได้ร่วมกันพัฒนาตลาดและส่งเสริมเศรษฐกิจ เพื่อให้ตลาดที่อยู่ในการกำกับดูแลของทั้งสองหน่วยงาน ได้มีการพัฒนาให้เป็นตลาดมาตรฐานของชุมชนและส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายและการระบายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถเป็นกลไกในการสนับสนุนภาครัฐในการแก้ไขปัญหาสังคม ส่งเสริมเศรษฐกิจ รวมถึงร่วมกันสร้างประโยชน์สาธารณะแก่สังคมและชุมชน ซึ่งถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการร่วมกันขับเคลื่อนในการบริหารจัดการตลาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน ตลอดจนองค์ความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อกันเพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป ซึ่งที่ผ่านมากรมฯ มีนโยบายในการพัฒนาตลาดสดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีมาตรฐาน มีความสะอาด ปลอดภัย เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้เข้ารับบริการพึงพอใจและกลับมาใช้บริการใหม่ เพราะสุขภาพอนามัยของประชาชน ก็เกิดจากการได้บริโภคอาหารที่สด สะอาด ซึ่งตลาดสดก็ถือเป็นหนึ่งในแหล่งที่มาของอาหาร หากตลาดดีมีมาตรฐาน อาหารสด สะอาด ปลอดภัย ก็ย่อมส่งผลดีต่อสุขภาพ นอกจากนี้ กรมฯ กำลังหาช่องทางการขายสินค้าเพิ่มในลักษณะออนไลน์ เพื่อเป็นช่องทางในการรวบรวมสินค้าของดีประจำถิ่นในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาหาร ที่พักท้องถิ่น และสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ได้มีลักษณะการประกอบการทางธุรกิจจำพวกโรงแรมมาก่อน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งสำรวจและนำข้อมูลดังกล่าว รวบรวมนำเข้าระบบข้อมูลกลางต่อไป

ด้าน นายภาณุพล ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ในนามขององค์การตลาด ต้องขอขอบคุณในความร่วมมือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมตลาดในกำกับดูแลของทั้งสองฝ่าย ให้มีการพัฒนาตลาดให้เป็นตลาดมาตรฐานของชุมชนที่ยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนภาครัฐด้านเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เนื่องจากจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างตลาดที่เกี่ยวข้อง เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ตลาดการเกษตร ตลาดชุมชน ตลอดจนตลาดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของทั้งสองฝ่าย ซี่งจะเป็นการสร้างประโยชน์สาธารณะแก่สังคมและชุมชนที่เกี่ยวข้องในอนาคตอีกด้วย.

สถ.จับมือ อต.ร่วมใจสร้างตลาดอาหารปลอดภัย ให้คนไทยอยู่ดีกินดี มุ่งพัฒนาส่งเสริมสินค้าเกษตร เพิ่มช่องทางจำหน่ายอย่างมีประสิทธิภาพ 23 ม.ค. 2561 13:10 23 ม.ค. 2561 13:52 ไทยรัฐ