วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ติดตามราชบัณฑิต

โดย ซี.12

อนันต์ อนันตกูล

สัปดาห์ที่แล้วได้เสนอเรื่องราวของราชบัณฑิตที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นมาใหม่ในสำนักต่างๆแต่ยังไม่ครบถ้วนเพราะก่อนหน้านี้ก็มีการแต่งตั้งเพิ่มมาแล้วเช่นกัน

นั่นคือ รองศาสตราจารย์พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ เป็น ราชบัณฑิต ประเภทวิชาจิตวิทยา สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง โดยมีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560

นับเป็น ราชบัณฑิตคนที่ 32 ของ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง และต่อมามีการแต่งตั้ง นายอนันต์ อนันตกูล อีกคนดังที่ได้นำเสนอไปแล้วจึงนับเป็นคนที่ 33 เต็มตามอัตราของสำนักนี้พอดี

ความผิดพลาดในการตรวจสอบข้อมูลนี้เป็นเรื่องที่ต้องขออภัยต่อทุกท่านที่เกี่ยวข้องรวมทั้งท่านผู้อ่านโดยทั่วไปด้วย

แต่ถ้าจะลองเข้าไปในเว็บไซต์ของ สำนักงานราชบัณฑิตยสภาเองจนกระทั่งบัดนี้ยังระบุข้อมูลว่า สำนักธรรมศาสตร์และการเมืองมีราชบัณฑิตเพียง 31 คน ไม่ปรากฏชื่อของ 2 ท่านที่ขึ้นมาใหม่ เพราะยังเป็นข้อมูลที่มีไว้ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2560 ส่วนอีก 2 สำนักก็เป็นเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม ความพยายามที่จะสื่อสารกับภายนอกของหน่วยงานนี้ยังมีอยู่สม่ำเสมอ เช่น มีการบอกกล่าวมาว่า “ราชบัณฑิตยฯ แอปพลิเคชัน” พร้อมให้ดาวน์โหลดใช้งานแล้ว โดยมีรายละเอียดว่า

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา จัดทำแอปพลิเคชัน เพื่อให้บริการสำหรับเป็นทางเลือกของการค้นหาคำ และผู้ให้บริการเข้าถึงข้อมูลวิชาการของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้สะดวกยิ่งขึ้น จำนวน 4 แอปพลิเคชัน คือ 1.แอปพลิเคชันพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 (Thai Dictionary) 2.แอปพลิเคชันอ่านอย่างไรและเขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (Read and write) 3.แอปพลิเคชันชื่อบ้านนามเมือง ฉบับราชบัณฑิตยสภา 4.แอปพลิเคชันภาษาอาเซียน ฉบับราชบัณฑิตยสภา

จึงขอเชิญชวนทุกท่านดาวน์โหลดไปใช้งานได้ทั้งในระบบ iOS Version 8 ขึ้นไป และ Android โดยใช้ Google Play และ App Store ค้นคำว่า ราชบัณฑิตยสภา, Royal Society, Thai Dictionary, Read and write ชื่อบ้านนามเมือง และภาษาอาเซียน

นอกจากนั้นยังขอเชิญรับฟังรายการวิทยุของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ภาคเอฟเอ็ม 1.รายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทุกวัน ในภาคข่าว 07.00-07.30 น. และภาคข่าว 12.00 น. 2.รายการ “เพลินภาษา 5 นาที” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ภาคเอฟเอ็ม 92.5 เมกะเฮิรตซ์ และภาคเอเอ็ม 891 กิโลเฮิรตซ์ ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.10-16.15 น. 3.รายการ “ไทยศึกษา” เนื้อหาเกี่ยวกับภาษาไทย วัฒนธรรมไทย ประวัติศาสตร์และโบราณคดีไทย ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ภาคเอฟเอ็ม 92.5 เมกะเฮิรตซ์ และภาคเอเอ็ม 891 กิโลเฮิรตซ์ ทุกวันเสาร์ เวลา 20.30-21.00 น. 4.รายการ “เรียนรู้ สื่อสาร เพื่อนบ้านอาเซียน” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ภาคเอฟเอ็ม 92.5 เมกะเฮิรตซ์ และภาคเอเอ็ม 891 กิโลเฮิรตซ์ ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 13.00-13.05 น.

วิทยุ มก. หรือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก็มีเรื่องราวจากราชบัณฑิตยสภาไปนำเสนอเป็นประจำด้วย.

“ซี.12”

สัปดาห์ที่แล้วได้เสนอเรื่องราวของราชบัณฑิตที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นมาใหม่ในสำนักต่างๆแต่ยังไม่ครบถ้วนเพราะก่อนหน้านี้ก็มีการแต่งตั้งเพิ่มมาแล้วเช่นกัน 23 ม.ค. 2561 10:30 23 ม.ค. 2561 10:30 ไทยรัฐ