วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สถ.ขับเคลื่อนพัฒนาศูนย์เด็กเล็กพื้นที่ชายแดนใต้ สู่พัฒนาการคุณภาพที่ดี

สถ.ขับเคลื่อนพัฒนาศูนย์เด็กเล็กพื้นที่ชายแดนใต้ สู่พัฒนาการคุณภาพที่ดี

  • Share:

อธิบดี สถ.ล่องใต้ลง จ.สงขลา ขับเคลื่อนพัฒนาศูนย์เด็กเล็กพื้นที่ชายแดนใต้ สู่คุณภาพที่ดี มีพัฒนาการอย่างเต็มศักยภาพ นำไปสู่การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 ม.ค.61 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ รุ่นที่ 1 และมอบนโยบายในหัวข้อ "ทิศทางการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" โดยมีครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปัตตานี จำนวน 300 คน เข้ารับการอบรมฯ ณ โรงแรม บี.พี.สมิหลาบีช อ.เมืองฯ จ.สงขลา

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า การพัฒนาเด็กในช่วงปฐมวัยเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศ เพราะเด็กในวัยนี้ เป็นวัยของการจดจำ เรียนรู้ และซึมซับประสบการณ์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งประสบการณ์เหล่านั้นจะบ่มเพาะกลายเป็นนิสัยและบุคลิกภาพของเด็กเมื่อโตขึ้น เด็กปฐมวัยจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลและพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา อันจะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการอย่างเต็มศักยภาพและนำไปสู่การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะหน่วยงานที่ทำหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดการศึกษาปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงได้ร่วมมือกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้เด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ได้รับการดูแลและพัฒนาทุกด้าน รวมถึงมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถเติบโตเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของประเทศชาติ และการอบรมฯ ในครั้งนี้ ก็เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ ตามหลักวิชาการที่ถูกต้อง ทันสมัย สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย รวมถึงหลักการส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัยด้วย

ต่อมา นายสุทธิพงษ์ ได้กล่าวถึงทิศทางการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่า กรมฯ มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถจัดบริการด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการ อบรม เลี้ยงดู จัดการศึกษา และพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการเป็นไปตามวัย เต็มตามศักยภาพทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์/จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา นอกจากนั้นยังมุ่งเน้นการพัฒนาให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม มีสำนึกรักษ์ในท้องถิ่น และปลูกฝังความเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศไทย รวมทั้งเพื่อให้ตอบสนองต่อนโยบายด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยของชาติ กรมส่งเสริมการปกรองท้องถิ่น จึงได้กำหนดนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นสถานศึกษาที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพ โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยในเรื่องต่างๆ เช่น เรื่องการปลูกฝังจิตสำนึกเรื่อง "วินัยในเด็กปฐมวัย" ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยจัดให้มีกิจกรรมที่สนับสนุนให้เด็กเป็นผู้มีวินัยในตนเองผ่านกิจวัตรประจำวัน ปลูกฝังวินัย ความอดทน อดกลั้น รู้จักมารยาททางสังคม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น และสามารถช่วยเหลือตนเองได้ตามวัย เรื่องการป้องกันการจมน้ำในเด็กปฐมวัย โดยกำหนดให้มีแนวทางและมาตรการเพื่อการป้องกันการจมน้ำในเด็กปฐมวัย ที่ประกอบด้วย 1.การใช้สระว่ายน้ำหรืออ่างเล่นน้ำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีสระว่ายน้ำมาตรฐาน อ่างเล่นน้ำ หรือสระเล่นน้ำในรูปแบบต่างๆ เช่น สระเล่นน้ำเคลื่อนที่ หรือสระเล่นน้ำสำเร็จรูป หรือสระเล่นน้ำอื่นๆ ที่ประยุกต์ใช้จากวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสอนให้เด็กปฐมวัยรู้จักอันตรายจากการจมน้ำ การรู้จักหลีกเลี่ยงการเล่นใกล้แหล่งน้ำเสี่ยง 2.เกณฑ์ความปลอดภัยสำหรับการป้องกันการจมน้ำในเด็กปฐมวัย ก็ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดำเนินการจัดสภาพแวดล้อมในศูนย์ เช่น กำจัดแหล่งน้ำที่ไม่จำเป็นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและบริเวณละแวกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไม่ให้เด็กอยู่ในหรือใกล้แหล่งน้ำโดยลำพัง และสอนเด็กให้รู้จักกฎแห่งความปลอดภัย รู้จักแหล่งน้ำเสี่ยง เน้นการสอน “อย่าใกล้ อย่าเก็บ อย่าก้ม” และการตะโกนขอความช่วยเหลือ และสุดท้ายการสอนให้ครูผู้ดูแลเด็ก และเด็กรู้จักการช่วยเหลือคนตกน้ำหรือจมน้ำ โดยเน้นหลัก “ตะโกน โยน ยื่น” ซึ่งสอดคล้องตามเกณฑ์ความปลอดภัยสำหรับการป้องกันการจมน้ำในเด็กที่สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้

สำหรับเรื่องของการกำหนดระยะเวลาการเปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรมฯได้ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เปิดการเรียนการสอนตลอดทั้งปีงบประมาณ โดยไม่มีการปิดการเรียนการสอน เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาและส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีพัฒนาการสมบูรณ์ตามวัยครบทุกด้าน โดยสอดคล้องกับสังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการแบ่งเบาภาระการดูแลเด็กปฐมวัยในท้องถิ่นให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครองได้อีกด้วย และเรื่องการตรวจติดตามผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนั้น เนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระจายตัวอยู่ทุกจังหวัด ทั่วประเทศ และมีจำนวนมาก ทำให้หน่วยงานในระดับส่วนกลางไม่สามารถตรวจติดตามผลการดำเนินงานได้อย่างครอบคลุมทุกพื้นที่ กรมฯ จึงขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดได้ติดตาม ตรวจเยี่ยม หรือสั่งการให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัด เพื่อรับทราบสภาพปัญหา และความต้องการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งทั้งหมดนี้ ก็เพื่อเป็นการยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีมาตรฐานและมีคุณภาพสูงขึ้นนั่นเอง

นอกจากนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ครูผู้ดูแลเด็กเล็กรวมทั้งเป็นต้นแบบของครูผู้ดูแลเด็กเล็กคนอื่นๆ ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะจัดประกวดครูผู้ดูแลเด็กเล็กดีเด่นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และให้ความชอบเป็นกรณีพิเศษ โดยเฉพาะใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่อยู่ในความดูแลของ ศอ.บต. ซึ่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มอบหมายให้ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) จัดสรรโควตาความดีความชอบให้ครูผู้ดูแลเด็กเล็กด้วย รวมทั้งขอให้ช่วยดูแลความปลอดภัยช่วงที่โรงเรียนของกระทรวงศึกษาธิการปิดเทอม เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กเล็กที่ไม่มีการปิดเทอมเกิดความอุ่นใจในการทำหน้าที่ดูแลเด็กเล็กลูกหลานของประชาชน

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้