วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0

โดย ซี.12

สุวิทย์ เมษินทรีย์

คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย THAILAND 4.0 ที่มีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ กำลังขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าวอย่างเข้มข้น

มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนของประเทศรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย THAILAND 4.0 ในศตวรรษที่ 21โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ดังนี้

1.นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ เป็น ที่ปรึกษา 2.นายเทียนฉาย กีระนันทน์ เป็น ประธานอนุกรรมการ โดยมีอนุกรรมการประกอบด้วย 3.เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือผู้แทน 4.เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือผู้แทน 5.ปลัดกระทรวงมหาดไทย หรือผู้แทน 6.โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หรือผู้แทน 7.นางสาวปาริชาต สถาปิตานนท์ 8.นายพลเดช ปิ่นประทีป 9.นายมานิจ สุขสมจิตร 10.นายวิชัย อัศรัสกร 11.นายสมพร ใช้บางยาง 12.นางสาวอ่อนอุษา ลำเลียงพล

13.นางสุวรรณี คำมั่น เป็น อนุกรรมการและเลขานุการ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ประกอบด้วย 14.อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 15.ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 16.ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 17.นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ

คณะอนุกรรมการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

1.ประสาน และบูรณาการดำเนินงานของทุกภาคส่วน เพื่อเตรียมความพร้อมของคนไทยในศตวรรษที่ 21 รองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย THAILAND 4.0

2.ขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อสร้างกระบวนทัศน์และหลักคิดที่เหมาะสมให้กับคนไทยให้สอดคล้องกับนโยบาย THAILAND 4.0

3.ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข เสนอต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย THAILAND 4.0

4.เชิญบุคคลและองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความเห็นและแนวทางปฏิบัติต่อคณะอนุกรรมการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 และแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติงานตามความจำเป็นและเหมาะสม

5.ปฏิบัติงานตามภารกิจอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย THAILAND 4.0

ทุกๆภารกิจของคณะอนุกรรมการชุดนี้มีความหมายในการเปลี่ยนแปลงประเทศในศตวรรษนี้.

“ซี.12”

คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย THAILAND 4.0 ที่มีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ 22 ม.ค. 2561 13:24 22 ม.ค. 2561 13:24 ไทยรัฐ