วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คสช. ส่ง กกล.รส.ลงพื้นที่ รับฟังแก้ปัญหาชาวบ้าน เพื่อขับเคลื่อน ปท.

กกล.รส. พร้อมหนุน "ทีมขับเคลื่อนประเทศไทยแบบบูรณาการ" ลงพื้นที่รับฟัง และแก้ไขปัญหาชาวบ้านทุกเรื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี...

เมื่อวันที่ 22 ม.ค.61 ที่กองบัญชาการกองทัพบก พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก คสช. เผยว่า พล.อ.สสิน ทองภักดี รองเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมสำนักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยได้มอบหมายให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยในทุกพื้นที่เตรียมให้การสนับสนุน รวมถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำงานและลงพื้นที่ของ “ทีมขับเคลื่อนประเทศไทยแบบบูรณาการ” ซึ่งเป็นทีมงานของรัฐบาล โดยมีกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการประสานความร่วมมือกับทุกหน่วยงาน เพื่อเข้าพบปะประชาชนในทุกพื้นที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเข้ารับฟังและแก้ไขปัญหาของประชาชน รวมทั้งการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ อาทิ ความสามัคคีปรองดอง มาตรการสร้างรายได้ให้กับประชาชน ดูแลความปลอดภัย และความเป็นระเบียบของสังคม วิถีพอเพียง กฎหมายที่ควรรู้ ประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลและเทคโนโลยี เป็นต้น ซึ่งการทำงานร่วมกันตามนโยบายของรัฐบาลดังกล่าว จะช่วยให้การขับเคลื่อนประเทศสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 รวมถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติด้วย

สำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับงานช่วยเหลือและบรรเทาภัยพิบัติ โดยเฉพาะภัยหนาว และการเตรียมรับมือกับสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในระยะต่อไปนั้นรองเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ย้ำให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยดูแลประชาชนอย่างเต็มที่ ทั้งการแจกจ่ายเครื่องกันหนาว ควบคู่ไปกับการรณรงค์ ให้ตระหนักถึงพิษภัยของไฟป่าและหมอกควัน และขอความร่วมมือในการงดจุดไฟเผาป่า เพื่อป้องกันมิให้เกิดสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยตรง

อย่างไรก็ตามในขณะนี้ การปฏิบัติงานของกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย ยังคงมีความรับผิดชอบในหลากหลายภารกิจ อาทิ ดูแลความสงบเรียบร้อย ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ป้องปราบการกระทำผิดกฎหมาย สนับสนุนงานบริหารจัดการน้ำด้วยการขุดลอกคูคลองใน 2 โครงการใหญ่ พื้นที่ 37 จังหวัด เป็นต้น รองเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีความห่วงใยกำลังพลที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในหลากหลายภารกิจข้างต้น กำชับให้ผู้บังคับหน่วย กำกับดูแลให้กำลังพลปฏิบัติงานภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบันด้วย.

กกล.รส. พร้อมหนุน "ทีมขับเคลื่อนประเทศไทยแบบบูรณาการ" ลงพื้นที่รับฟัง และแก้ไขปัญหาชาวบ้านทุกเรื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี... 22 ม.ค. 2561 12:25 22 ม.ค. 2561 13:28 ไทยรัฐ