วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สถ.เปิดศูนย์ป้องกันภัยทางน้ำ เฝ้าระวังป้องเหตุเด็กจมน้ำเสียชีวิต

อธิบดี สถ.เป็นประธานเปิดอบรมให้ความรู้ทางน้ำ อบรมเสริมทักษะว่ายน้ำ-ช่วยชีวิต ป้องเหตุจมน้ำ เผยเด็กไทยจมน้ำเสียชีวิตปีละ 700 คน

เมื่อวันที่ 22 ม.ค.61 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลม่วงคัน เด็กปฐมวัย ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุข ในเขตตำบลรำมะสัก เรื่องการป้องกันตนเองและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ "เรียนรู้ไว้ ห่างไกลภัยทางน้ำ" พร้อมเยี่ยมชมและให้กำลังใจศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลม่วงคัน โดยมี นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา ผู้ตรวจราชการกรม นายสำเริง ครองตน นายกเทศมนตรีตำบลม่วงคัน หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การต้อนรับ ณ เทศบาลตำบลม่วงคัน อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า ปัจจุบันอุบัติเหตุจากการจมน้ำยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในผู้ใหญ่และเด็ก รวมถึงจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขพบว่าในปี พ.ศ. 2560 การเสียชีวิตของเด็กที่อายุต่ำกว่าอายุ 15 ปี ทั่วโลกเสียชีวิตปีละ 135,585 คน เฉลี่ยวันละ 375 คน และสถิติของปี พ.ศ.2559 มีเด็กไทยเสียชีวิตจากการจมน้ำ ทั้งสิ้น 699 คน จึงนับเป็นอันดับต้นๆ ในเรื่องของการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็ก และที่สำคัญเด็กที่มีช่วงอายุต่ำกว่า 15 ปี นั้น สาเหตุอันดับ 1 ของการเสียชีวิตก็มาจากการจมน้ำ โดยเฉพาะในช่วงปิดเทอมใหญ่และวันหยุดพักผ่อนตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกฝ่ายจะต้องช่วยกันฝึกฝนอบรมเด็กให้มีความรู้ความเข้าใจเพื่อดูแลตนเองให้พ้นจากการจมน้ำตาย เช่นที่เทศบาลตำบลม่วงคันดำเนินการเป็นประจำตลอดทั้งปี

นายสุทธิพงษ์ กล่าวต่อว่า เพื่อเป็นการป้องกันและการเฝ้าระวังปัญหาเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ำป้องกันก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ จึงต้องให้เด็กเล็ก นักเรียน และประชาชนทั่วไป มีทักษะการว่ายน้ำ สามารถช่วยเหลือตนเองให้สามารถว่ายน้ำ และรอดจากการเสียชีวิตจากการจมน้ำได้ จำเป็นจะต้องฝึกหัดให้ได้ฝึกหัดว่ายน้ำ และเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีช่วยชีวิตคนจากการจมน้ำแบบวิธีช่วยเหลือมาตรฐานสากล โดยใช้อุปกรณ์ใกล้มือ ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งแนวทางการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยแล้ว และสำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้ นับได้ว่าเป็นประโยชน์อย่างมาก ก็ต้องขอชื่นชมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการปฏิบัติตนเวลาอยู่ใกล้น้ำ และตระหนักถึงความจำเป็นในการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน เพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาความรู้ความสามารถของเด็กปฐมวัยจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลม่วงคัน เยาวชน และผู้นำชุมชน ให้มีแนวทางปฏิบัติ ด้านการรักษาความปลอดภัยในกิจกรรมทางน้ำตามมาตรฐานสากลที่ถูกต้อง สามารถป้องกันชีวิตตัวเองและสามารถช่วยผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการร่วมแรงร่วมใจกันของคนในพื้นที่ ที่สนับสนุนการสร้างสระว่ายน้ำไว้ฝึกฝนลูกหลานให้ห่างไกลจากภัยทางน้ำ โดยไม่ต้องใช้งบประมาณของทางราชการอีกด้วย

ในตอนท้าย นายสุทธิพงษ์ ได้ฝากถึงผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่า ขอให้ร่วมกันพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพ มุ่งหวังให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีความพร้อมที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับการศึกษาขั้นต่อไป ให้เด็กสามารถเติบโตเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และกรมฯ ได้ตระหนักว่า เด็กเล็กที่อายุระหว่าง 0-5 ปี เป็นช่วงที่สำคัญที่สุดของการพัฒนาชีวิต จึงผลักดันให้มีแนวทางในการเปิดรับดูแลเด็กเล็กตลอดทั้งปี ไม่มีปิดเทอม เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาในทุกๆ ด้าน ทุกๆ วัน อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ผู้ปกครองสามารถไว้วางใจเมื่อลูกหลานมาอยู่ในความดูแลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของท้องถิ่น และให้ทุกคนในสังคม ร่วมกันเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ ให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ช่วยกันพัฒนาการศึกษาของลูกหลานเราให้กว้างไกล มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนต่อไป

อธิบดี สถ.เป็นประธานเปิดอบรมให้ความรู้ทางน้ำ อบรมเสริมทักษะว่ายน้ำ-ช่วยชีวิต ป้องเหตุจมน้ำ เผยเด็กไทยจมน้ำเสียชีวิตปีละ 700 คน 22 ม.ค. 2561 10:38 22 ม.ค. 2561 11:05 ไทยรัฐ