วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สธ.กำหนด 4 จุดเน้นเดินหน้าปฏิรูประบบสาธารณสุข

ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า สธ.ได้ประชุมระดมความคิดเห็นผู้บริหารระดับสูงของ สธ.เพื่อปฏิรูปกลไกการดำเนินงานของกระทรวง (Retreat) ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งได้ข้อสรุปทิศทางการปฏิรูป ดังนี้ 1.ระบบบริหารด้านสุขภาพ จะมีคณะกรรมการดูแลระดับชาติ คือ นโยบายสุขภาพแห่งชาติ (National Health Policy Board) เพื่อกำหนดทิศทาง นโยบายหลักด้านสุขภาพ เชื่อมโยง และบูรณาการ นำนโยบายสู่การปฏิบัติ พร้อมกำกับติดตามและประเมินผล ทั้งมีคณะกรรมการนโยบายสุขภาพระดับเขตสุขภาพ ทำหน้าที่บูรณาการทำงานกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ 2.ระบบริการและคุ้มครองผู้บริโภค เน้นการมีส่วนร่วมจากภาคประชาสังคมออกแบบระบบบริการปฐมภูมิให้เข้มแข็ง และคุ้มครองผู้บริโภค โดยเพิ่มความรอบรู้ด้านสุขภาพ รองรับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมผู้สูงอายุ รวมถึง โรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรัง 3.ข้อมูลสารสนเทศและกำลังคน โดยนำเทคโนโลยีมาพัฒนาโรงพยาบาลรองรับสังคมดิจิทัล เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่ทันสมัยสะดวกรวดเร็ว รวมทั้งการพัฒนาและกระจายกำลัง 4.การปฏิรูประบบการเงินการคลัง โดยจัดชุดสิทธิประโยชน์หลัก เพิ่มความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพ จัดหาแหล่งรายได้เพิ่มเติม เป็นต้น โดย สธ.จะเร่งเดินหน้าแนวคิดทิศทางการปฏิรูปให้เห็นเป็นรูปธรรมโดยเร็ว.

สธ.ได้ประชุมระดมความคิดเห็นผู้บริหารระดับสูงของ สธ.เพื่อปฏิรูปกลไกการดำเนินงานของกระทรวง (Retreat) ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งได้ข้อสรุปทิศทางการปฏิรูป ดังนี้... 21 ม.ค. 2561 23:24 22 ม.ค. 2561 00:13 ไทยรัฐ