วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สธ.กำหนด 4 จุดเน้นเดินหน้าปฏิรูประบบสาธารณสุข

สธ.กำหนด 4 จุดเน้นเดินหน้าปฏิรูประบบสาธารณสุข

  • Share:

ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า สธ.ได้ประชุมระดมความคิดเห็นผู้บริหารระดับสูงของ สธ.เพื่อปฏิรูปกลไกการดำเนินงานของกระทรวง (Retreat) ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งได้ข้อสรุปทิศทางการปฏิรูป ดังนี้ 1.ระบบบริหารด้านสุขภาพ จะมีคณะกรรมการดูแลระดับชาติ คือ นโยบายสุขภาพแห่งชาติ (National Health Policy Board) เพื่อกำหนดทิศทาง นโยบายหลักด้านสุขภาพ เชื่อมโยง และบูรณาการ นำนโยบายสู่การปฏิบัติ พร้อมกำกับติดตามและประเมินผล ทั้งมีคณะกรรมการนโยบายสุขภาพระดับเขตสุขภาพ ทำหน้าที่บูรณาการทำงานกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ 2.ระบบริการและคุ้มครองผู้บริโภค เน้นการมีส่วนร่วมจากภาคประชาสังคมออกแบบระบบบริการปฐมภูมิให้เข้มแข็ง และคุ้มครองผู้บริโภค โดยเพิ่มความรอบรู้ด้านสุขภาพ รองรับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมผู้สูงอายุ รวมถึง โรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรัง 3.ข้อมูลสารสนเทศและกำลังคน โดยนำเทคโนโลยีมาพัฒนาโรงพยาบาลรองรับสังคมดิจิทัล เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่ทันสมัยสะดวกรวดเร็ว รวมทั้งการพัฒนาและกระจายกำลัง 4.การปฏิรูประบบการเงินการคลัง โดยจัดชุดสิทธิประโยชน์หลัก เพิ่มความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพ จัดหาแหล่งรายได้เพิ่มเติม เป็นต้น โดย สธ.จะเร่งเดินหน้าแนวคิดทิศทางการปฏิรูปให้เห็นเป็นรูปธรรมโดยเร็ว.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้