วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มรภ.เชียงราย แจงปิดสอน 22 หลักสูตรไม่ได้มาตรฐานแล้ว ย้ำมีแผนดูแล นศ.

ม.ราชภัฏเชียงราย แจง ปิดการสอน 22 หลักสูตรไร้มาตรฐานตามที่ สกอ.ประกาศแล้ว ชี้ขาดคนสอน ขณะที่มีแผนรองรับนักศึกษาที่ค้างจนกว่าจะจบ โดยยื่นปรับปรุงรอ สกอ.รับทราบ 8 หลักสูตร ได้แล้ว 2 หลักสูตร...

เมื่อวันที่ 21 ม.ค.61 ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ชี้แจงถึงกรณี สกอ.เปิดข้อมูล 22 หลักสูตรการสอนของ ม.ราชภัฏเชียงราย ปีการศึกษา 2558-2559 ไร้มาตรฐาน ไม่ผ่านการประเมินนั้นว่า ตามข้อเท็จจริงส่วนมากเป็นหลักสูตรปริญญาโท–เอก และเป็นการประเมินเฉพาะประเด็นองค์ประกอบที่ 1 เรื่องจำนวนอาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร และคุณวุฒิ มีน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร แต่องค์ประกอบอื่นๆ มีผลการประเมินระดับดีถึงดีมาก

อย่างไรก็ตาม เมื่อรู้ผลการประเมินได้งดรับนักศึกษาเข้าเรียนทุกหลักสูตรที่ไม่ผ่านการประเมิน พร้อมกับปรับปรุงหลักสูตรที่มีความพร้อม ปิดหลักสูตรที่ไม่สามารถปรับปรุงตามเกณฑ์ ทำแผนดูแลนักศึกษาที่คงค้างในระบบจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา จากนั้นได้รายงานการปรับปรุงหลักสูตรที่ไม่ผ่านการประเมิน รอบ ส.ค.58-มิ.ย.59 แก่ สกอ. เมื่อ ก.ย.2559 ส่วนการประเมินรอบ ส.ค.59 - มิ.ย.60 ได้จัดส่งข้อมูลให้แก่ สกอ. เมื่อ ต.ค.60 สำหรับหลักสูตรที่ สกอ.เผยแพร่ตามข่าว เป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงเสร็จเรียบร้อย และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว อยู่ในขั้นตอนรอ สกอ.รับทราบ 8 หลักสูตร สกอ.รับทราบคืนมาแล้ว 2 หลักสูตร อยู่ระหว่างรอเสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย 1 หลักสูตร รอเสนอที่ประชุมคณบดีและสภาวิชาการ 4 หลักสูตร อยู่ในขั้นตอนการปิดหลักสูตรอีก 3 หลักสูตร ที่เหลือเป็นหลักสูตรที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงระดับสาขาวิชา

ผศ.ดร.ศรชัย กล่าวอีกว่า ปัจจุบันเปิดสอนอยู่ 72 หลักสูตร ผ่านความเห็นชอบทั้งหมดจาก สกอ. ส่วน 22 หลักสูตร ที่ปิดไป เป็นคาบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ใหม่ แต่ไม่ส่งผลกระทบใดๆ แก่นักศึกษา มีคณะกรรมการหลายฝ่ายเข้าร่วมทำงานกำกับติดตามมาตรฐาน เมื่อเรียนจบจะมีศักดิ์และสิทธิ์ในปริญญาทุกประการ และในวันที่ 23 ม.ค. จะมีการแถลงข่าว เพื่อชี้แจงความชัดเจนในเรื่องนี้ ตลอดถึงความก้าวหน้า ทิศทางการอนาคตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ ลานอเนกประสงค์ ม.ราชภัฏเชียงราย.

ม.ราชภัฏเชียงราย แจง ปิดการสอน 22 หลักสูตรไร้มาตรฐานตามที่ สกอ.ประกาศแล้ว ชี้ขาดคนสอน ขณะที่มีแผนรองรับนักศึกษาที่ค้างจนกว่าจะจบ โดยยื่นปรับปรุงรอ สกอ.รับทราบ 8 หลักสูตร ได้แล้ว 2 หลักสูตร... 21 ม.ค. 2561 19:09 21 ม.ค. 2561 19:52 ไทยรัฐ