วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นบส.87 (ต่อ)

โดย ซี.12

ข้าราชการจากกระทรวงต่างๆที่ไปเข้าหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่น 87 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสำนักงาน ก.พ. ยังมีต่อไปดังนี้

กระทรวงวัฒนธรรม 103.นายชัยพล สุขเอี่ยม หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 104.นางศรีนวล ลัภกิตโร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม กรมการศาสนา 105.นายอรุณศักดิ์ กิ่งมณี ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา กรมศิลปากร

กระทรวงศึกษาธิการ 106.นายพัฒนะ งามสูงเนิน ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 107.นายครรชิตวรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดตราด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 108.นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 109.นายเจนวิทย์ ครองตน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 110.นายสุรินทร์ นวลรอด ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กระทรวงสาธารณสุข 111.นายนำพล แดนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 112.นายวิศณุ วิทยาบำรุง สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 113.นายมานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ 114.นางสาวกัลยา อนุลักขณาปกรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี กรมวิทยาศาตร์การแพทย์ 115.นายพนิต โล่เสถียรกิจ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี กรมอนามัย 116.นายบุรินทร์ สุรอรุณสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต

กระทรวงอุตสาหกรรม 117.นายธีระ แก้วพิมล อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 118.นายศักดิ์สิทธิ์ สิงห์สุนีย์ อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 119.นายกิติกร สุขุม อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 120.นายพิทักษ์ บุญคงแก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 121.นางวันเพ็ญ รัตนกังวาล ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 122.นายไชยวัฒน์ ตั้งเกริกโอฬาร ผู้อำนวยการกองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 123.นางสาวนพมาศ ช่วยนุกูล ผู้อำนวยการกองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 124.นายศุภชัย พงษ์ศิริวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 2 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

หน่วยอื่นๆ ที่สำนักงาน ก.พ.สนับสนุนค่าใช้จ่าย 125.นายกรรชิง อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 126.นางสาวสาวิตรี อมรตานนท์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 127.พันเอกสามารถ โพธิสระ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการกำลังพล กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 128.นางสาวถนอม สุรวงศ์ตระกูล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน

นบส.87 รุ่นนี้ผ่านการปฐมนิเทศไปแล้ว กำลังอยู่ในช่วงที่ 2 ของการอบรม และไปศึกษาดูงานในประเทศและนอกประเทศต่อไป.

“ซี.12”

ข้าราชการจากกระทรวงต่างๆที่ไปเข้าหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่น 87 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสำนักงาน ก.พ. ยังมีต่อไปดังนี้ 21 ม.ค. 2561 12:59 21 ม.ค. 2561 12:59 ไทยรัฐ