วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พส. จับมือเครือข่ายยกระดับผู้แสดงความสามารถ ในที่สาธารณะสู่มืออาชีพ

"อธิบดีกรมพัฒนาฯ" จับมือเครือข่ายแก้ปัญหาขอทาน เปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้แสดงความสามารถ โดยหวังยกระดับผู้แสดง ออกจากผู้ทำการขอทาน เพื่อสร้างโอกาสพัฒนาความสามารถ และยกระดับการแสดงให้มีมาตรฐานสู่มืออาชีพในที่สาธารณะ...


เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 61 นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ แถลงถึงการอบรมหลักสูตร "โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้แสดงความสามารถ" (หลักสูตรพื้นฐาน) ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 17–19 มกราคม 2561 ณ โรงแรมอะเดรียติก พาเลซ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

นางนภา กล่าวว่า กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อนงานตามพระราชบัญญัติควบคุม การขอทาน พ.ศ. 2559 เพื่อแก้ปัญหาขอทานอย่างเป็นระบบ โดยกำหนดโทษผู้ที่แสวงหาประโยชน์จากการขอทาน ดำเนินการคัดกรอง คุ้มครอง และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ทำการขอทานอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งแยก “ผู้แสดงความสามารถ” ออกจากผู้ทำการขอทานอย่างชัดเจน เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้แสดงความสามารถได้พัฒนาทักษะ และยกระดับการแสดงให้มีมาตรฐานสู่มืออาชีพ โดยนับตั้งแต่ พ.ร.บ.ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ มีผู้แสดงความสามารถแจ้งจดทะเบียนขอมีบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถแล้ว จำนวน 2,682 ราย แบ่งเป็นการแสดงดนตรี 2,366 ราย นาฏศิลป์ 162 ราย ศิลปะ 8 ราย กายกรรม 4 ราย การละคร 2 ราย และอื่นๆ เช่น การแสดงมายากล เต้น Break Dace อีก 140 ราย

นางนภา กล่าวต่อว่า การจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้แสดงความสามารถให้มีทักษะความสามารถขั้นพื้นฐาน ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ การเสริมภาพลักษณ์ การแต่งกาย การบริหารจัดการ การวางแผนการเงิน และทราบเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาความสามารถ นำไปสู่การสร้างโอกาสในการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เช่น สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย จัดอบรมคนพิการที่เป็นผู้แสดงความสามารถ จำนวน 500 คน กิจกรรมการฝึกทักษะที่สำคัญ ประกอบด้วย การพัฒนาบุคลิกภาพ วิธีการแสดงที่ถูกต้อง การผ่อนคลายเพื่อมีสมาธิและการออกเสียงที่ถูกต้อง ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรชั้นนำจากหลายสาขา เช่น ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านดุริยางค์สากล คีตศิลปิน ด้านการแสดงสำหรับผู้พิการทางการมองเห็น เป็นต้น

หลังจากสิ้นสุดการอบรมแล้ว กรมฯ มีแผนในการพัฒนายกระดับฝีมือผู้แสดงความสามารถด้านดนตรีอีก จำนวน 3 รุ่น รุ่นละ 50 คน รวม 150 คน ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เข้มข้นสู่การเป็นศิลปินมืออาชีพ รวมถึงคัดเลือก The Star เพื่อยกระดับสู่การแสดงในระดับประเทศต่อไป สำหรับผู้ที่ประสงค์จะทำบัตรผู้แสดงความสามารถ สามารถติดต่อที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร ส่วนภูมิภาคติดต่อที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด การมีบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถจะเป็นประโยชน์ในการคุ้มครองสิทธิของผู้แสดงความสามารถ ไม่ตกเป็นเหยื่อของผู้แสวงหาประโยชน์ และได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ในการพัฒนา และจัดหาสถานที่ในการแสดงความสามารถ.

"อธิบดีกรมพัฒนาฯ" จับมือเครือข่ายแก้ปัญหาขอทาน เปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้แสดงความสามารถ โดยหวังยกระดับผู้แสดง ออกจากผู้ทำการขอทาน เพื่อสร้างโอกาสพัฒนาความสามารถ และยกระดับการแสดงให้มีมาตรฐานสู่มืออาชีพในที่สาธารณะ... 19 ม.ค. 2561 12:16 ไทยรัฐ