วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สถ.จัด Conference อปท.ทั่วประเทศ เน้นย้ำนโยบาย เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

สถ.ประชุม Conference ท้องถิ่นทั่วประเทศ ย้ำนโยบาย สั่งยึดหลัก 3ช จัดการขยะมูลฝอย-พัฒนาเด็กเล็กในชุมชน-หนุนนโยบายเร่งด่วนช่วยเหลือเกษตรกรสวนยาง

เมื่อวันที่ 18 ม.ค.61 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และนายดุษฎี สุวัฒวิตยากร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมหารือข้อราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรายสัปดาห์ (DLA Morning Brief) ครั้งที่ 3/2561 ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต Web Conference โดยมีผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และท้องถิ่นจังหวัดทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมผ่านเครือข่ายดังกล่าว ณ ห้องประชุม 5501 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า ในที่ประชุมถึงนโยบายสำคัญของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายประเด็น เช่น การบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มุ่งหวังให้การจัดการขยะมูลฝอยเกิดผลเป็นรูปธรรม โดยมีกรอบการดำเนินงาน จำนวน 3 ระยะ ได้แก่ ระยะต้นทาง คือ การลดปริมาณขยะและส่งเสริมการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ระยะกลางทาง คือ การจัดทำระบบเก็บและขนอย่างมีประสิทธิภาพ และระยะปลายทาง คือ ขยะมูลฝอยได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยใช้หลักการ 3Rs หรือ 3ช : ใช้น้อย(Reduce) ใช้ซ้ำ(Reuse) และนำกลับมาใช้ใหม่(Recycle) และได้ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดหาภาชนะรองรับมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน และกำหนดสถานที่จัดตั้ง "จุดรวมขยะอันตรายจากชุมชน" ในหมู่บ้าน/ชุมชนทุกแห่ง อย่างน้อยแห่งละ 1 จุด ให้ครบทุกแห่ง เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน โดยยกตัวอย่างที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ท้องถิ่นอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาล เพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะสามารถกำหนดวัน เวลาในการรวบรวมขยะพิษ เพื่อนำไปกำจัด/ทำลายอย่างถูกวิธีพร้อมกับทางโรงพยาบาลได้อย่างชัดเจน จึงถือเป็นต้นแบบของความร่วมมือที่ดีในการบริหารจัดการขยะพิษ รวมถึงการให้ทุกคนในชุมชน ช่วยกันรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ของตนเอง โดยการริเริ่มให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจที่จะอุทิศตนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตน ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม และให้กลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) นี้ ร่วมกันทำกิจกรรมกลุ่มต่างๆ ที่นอกเหนือจากการเก็บขยะ หรือปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นด้วย เช่น การรวมกลุ่มกับพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทำกิจกรรมสันทนาการร่วมกันระหว่างอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ในเขตพื้นที่ (ตำบล/หมู่บ้าน)

ทางด้านการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กรมฯ ได้ตระหนักว่า เด็กเล็กที่อายุระหว่าง 2-5 ปี เป็นช่วงที่สำคัญที่สุดของการพัฒนาชีวิต จึงมีความต้องการให้มีการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพ มุ่งหวังให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีความพร้อมที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับการศึกษาขั้นต่อไป และผลักดันให้มีแนวทางในการเปิดรับดูแลเด็กเล็กตลอดทั้งปี ไม่มีปิดเทอม เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาในทุกๆ ด้าน ทุกๆ วัน อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ นายสุทธิพงษ์ได้กล่าวถึงการลงพื้นที่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนของนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการแก้ไขปัญหาหมู่บ้าน ถนน สถานที่ราชการอยู่พื้นที่อุทยานและป่าสงวน จนทำให้ไม่สามารถนำการพัฒนาไปสู่พื้นที่ได้ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงมี 2 กิจกรรมที่ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอนเร่งดำเนินการ คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลหมู่บ้านต่างๆ ที่ไม่สามารถนำงบประมาณลงไปก่อสร้างได้ เพราะอยู่ในป่าสงวนหรืออุทยานแห่งชาติ ให้เร่งสำรวจและจัดส่งข้อมูลให้กรมฯ  ภายใน 1 อาทิตย์ พร้อมข้อมูลพื้นที่จัดสร้างระบบน้ำประปาหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ลักษณะเดียวกัน เพื่อนำไปหารือขอผ่อนผันการดำเนินการให้แก่พี่น้องประชาชนในถิ่นทุรกันดารห่างไกลให้ได้โดยเร็ว โดยขอให้จังหวัดอื่นๆ ช่วยดำเนินการสำรวจเช่นเดียวกันกับจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วย

นอกจากนี้ นายสุทธิพงษ์ ได้กล่าวถึงความคืบหน้าของแผนการกำหนดตำแหน่ง เพื่อปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 179 ตำแหน่ง ว่า คณะนี้แผนดังกล่าวได้นำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการการกำหนดตำแหน่งระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 แล้ว และจะนำเข้าเสนอต่อคณะอนุกรรมการ (อ.ก.พ.) กระทรวงมหาดไทย เพื่อทำการอนุมัติแผนการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้น พร้อมขอยกเว้นการยุบเลิกตำแหน่งทดแทนต่อไป เพื่อเป็นการปรับปรุงตำแหน่งให้เหมาะสมกับเนื้องาน มีความก้าวหน้า และเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนั่นเอง

ในตอนท้าย นายดุษฎี รองอธิบดีฯ ได้กล่าวเสริมในประชุมในเรื่องของนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ที่ให้ส่วนราชการ/หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สำรวจความต้องการและพิจารณาจัดทำโครงการหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพารา ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เร่งสนับสนุนนโยบายเร่งด่วนนี้ ให้เป็นไปอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยได้ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนที่มีส่วนผสมของยางพารา หรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ที่ใช้ยางพาราเป็นลำดับแรก อย่างน้อย 1 โครงการ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางรายย่อยอีกทางหนึ่งด้วย.

สถ.ประชุม Conference ท้องถิ่นทั่วประเทศ ย้ำนโยบาย สั่งยึดหลัก 3ช จัดการขยะมูลฝอย-พัฒนาเด็กเล็กในชุมชน-หนุนนโยบายเร่งด่วนช่วยเหลือเกษตรกรสวนยาง 18 ม.ค. 2561 15:50 18 ม.ค. 2561 16:28 ไทยรัฐ