วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ประชาธิปไตยนักเรียน

นับแต่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. และนายกรัฐมนตรี ประกาศตนเป็นนักการเมืองเต็มตัว รู้สึกว่าบรรยากาศการเมืองจะกลับมาคึกคัก มีชีวิตชีวามากขึ้น นอกจากจะมีนักการเมืองออกมาแสดงความคิดเห็นเป็นเจ้าประจำแล้ว ภาคประชาชนก็ออกมาเคลื่อนไหวที่น่าสนใจกลุ่มหนึ่งคือ กลุ่มเครือข่ายองค์กรภาคประชาชน 20 องค์กร

เครือข่ายองค์กรภาคประชาชน ซึ่งมีนายจอน อึ๊งภากรณ์ เป็นประธาน ออกมารณรงค์ภายใต้หัวข้อ “ปลดอาวุธ คสช.ทวงคืนสถานการณ์ปกติ” โดยจะใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญเพื่อรวบรวมชื่อผู้มีสิทธิ เลือกตั้ง อย่างน้อย 10,000 คน เสนอร่างกฎหมายเพื่อยกเลิกประกาศและคำสั่ง คสช. 35 ฉบับ ที่มีเนื้อหาละเมิดสิทธิเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรอง

คำแถลงของกลุ่มเครือข่ายภาคประชาชน ระบุเหตุผลว่านับแต่ควบคุมอำนาจมาเกือบ 4 ปี คสช.ได้ใช้อำนาจ
พิเศษออกประกาศ และคำสั่ง 533 ฉบับ และมีสถานะเป็นกฎหมาย มี 35 ฉบับที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพ ละเมิดสิทธิชุมชน สิทธิในกระบวนการยุติธรรม เสรีภาพสื่อมวลชน บางฉบับให้อำนาจทหารเรียกตัวประชาชนมาควบคุมตัว จึงสมควรยกเลิก

อีกด้านหนึ่งคือ การที่สภานักเรียนระดับประเทศ 100 คน ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี พร้อมกับข้อเสนอ 5 ประเด็น ข้อแรกได้แก่ “การนำหลักประชาธิปไตยมาใช้ในชีวิตประจำวัน” และส่งเสริมการนำหลักคิดประชาธิปไตยมาใช้ในครอบครัว ส่วนอีก 4 ประเด็นเป็นเรื่องการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง การใช้เทคโนโลยียุคไทยแลนด์ 4.0 และส่งเสริมเยาวชนให้รักอาชีพครู

โดยปกตินักเรียนระดับมัธยมของไทยมักจะไม่ค่อยสนใจการบ้านการเมือง แต่ข้อเสนอของสภานักเรียนในวันเด็ก แสดงว่าเด็กไทยสนใจกิจการบ้านเมือง ข้อเสนอทั้งหมดได้มาจากการจัดสัมมนา การวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหา ทั้งในสถานศึกษา ในชุมชน สังคม และประเทศชาติ และให้ความสำคัญกับหลักคิดของการปกครองประชาธิปไตย

เป็นหลักฐานแสดงว่าเยาวชนของชาติศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยและต้องการให้นำมาใช้ในชีวิตประจำวัน ใช้ในครอบครัวและอาจรวมถึงโรงเรียนด้วย หมายความว่าจะต้องมีความเป็นประชาธิปไตย เริ่มต้นตั้งแต่ครอบครัว ซึ่งถือว่าเป็นการปลูกฝังวัฒนธรรมการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยตั้งแต่ระดับฐานรากก่อนที่จะก้าวไปถึงระดับชาติ

สภานักเรียนไม่ได้ระบุว่า “ประชาธิปไตย” ที่ต้องการคือประชาธิปไตยแบบไหน เป็นประชาธิปไตยแบบไทยๆ หรือแบบฝรั่ง เพราะจากการเรียนรู้จากครูอาจารย์และตำรา จะพบว่าประชาธิปไตยเป็นระบอบสากล ไม่มีสัญชาติ มีหลักการสำคัญคือ รัฐบาลต้องมาจากประชาชน การเคารพสิทธิเสรีภาพ การยึดหลักนิติธรรมถือกฎหมายเป็นใหญ่ และมีการตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจ.

นับแต่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. และนายกรัฐมนตรี ประกาศตนเป็นนักการเมืองเต็มตัว รู้สึกว่าบรรยากาศการเมืองจะกลับมาคึกคัก มีชีวิตชีวามากขึ้น 18 ม.ค. 2561 11:00 18 ม.ค. 2561 11:00 ไทยรัฐ