วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
นบส.87 (ต่อ)

นบส.87 (ต่อ)

โดย ซี.12
19 ม.ค. 2561 05:01 น.
  • Share:


ข้าราชการจากกระทรวงต่างๆที่ไปเข้าหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่น 87 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสำนักงาน ก.พ. ยังมีต่อไปดังนี้

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 62.นางประนอม ปิยะสาธุกิจ ผอ.สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 63.นายถาวร เพ็ชรบัว ผอ.สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 พิษณุโลก 64.นางสาวสาวิตรี ศรีสุข ผอ.ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 65.นายมงคล หลักเมือง ผอ.สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ 66.นางสาวพสชนัน สุภาคกุลธร ผอ.ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 67.นางอังคณา วงษ์ประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 68.นายเมธี มหายศนันท์ ผอ.ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 69.นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผอ.กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา 70.นายพินิจ กัลยาณมณีกร สถิติจังหวัดนนทบุรี กระทรวงพลังงาน 71.นายทรรศชล พุทธรัตนา พลังงานจังหวัดอุดรธานี 72.นายพิชิต ทวีศรี ผอ.สำนักพัฒนาพลังงานทดแทน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 73.นางภาวนา มานะเวช ผอ.กองแผนงานธุรกิจพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน

กระทรวงพาณิชย์ 74.นางเฟื่องฟ้า ตุลาธรรมกุล พาณิชย์จังหวัดลำพูน 75.นายสุพล ศรีทับทิม พาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ 76.นายพิชัย เมืองมัจฉา พาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี 77.นางสาวสิริบุษย์ อึ๊งภากรณ์
นิติกรชำนาญการพิเศษ กรมการค้าต่างประเทศ 78.นางสาวรชกร ศักดิ์ศรี นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ กรมการค้าต่างประเทศ 79.นางนิศาบุษป์ วีรบุตร ผอ.สำนักพัฒนาการตลาดต่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 80.นางสาวโชติมา เอี่ยมสวัสดิกุล ผอ.กองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กระทรวงมหาดไทย 81.นางสาวมยุรี เพ็ชร์พนมพร ผอ.กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 82.นายปัญญา ใช้เฮ็ง นายอำเภอเชียงม่วง จังหวัดพะเยา 83.นายเอกสิทธิ์ ชนะสิทธิ์ ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน 84.นายสินิทธิ์ บุญสิทธิ์ ผอ.สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง 85.นายชยุต วงศ์วณิช หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร

กระทรวงยุติธรรม 86.นางสาวนิรมล สุขวิไล ผอ.สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 87.นายไพโรจน์ พุทธิวิศิษฏ์ ผอ.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา 88.นายณรงค์ จุ้ยเส่ย ผบ.เรือนจำกลางพิษณุโลก 89.นายมนตรี บุนนาค ผบ.สำนักทัณฑวิทยา 90.นางสาวอรพรรณ เสาหัตถพงษ์ภูริ ผู้ตรวจราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 91.นายมานะ ศิริพิทยาวัฒน์ ผอ.กองกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

กระทรวงแรงงาน 92.นางสุขุมาล ธนานันต์ แรงงานจังหวัดกาญจนบุรี 93.นางประไพพรรณ ลุ่มจันทร์ แรงงานจังหวัดจันทบุรี 94.นายกฤตพัฒน์ ครุฑกุล แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี 95.นายประพนธ์ ศิลปรัศมี แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 96.นายสันติ นันตสุวรรณ ผอ.กองนิติการ กรมการจัดหางาน 97.นายไชยปราการ พึ่งไท จัดหางานจังหวัดสกลนคร 98.นางโสภา เกียรตินิรชา ผอ.สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 99.นางจิระภา ดวงดี สวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม 100.นายอนุชา จันทรเกษร สวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี 101.นายครรชิต จารุพันธุ์ ผอ.กองกฎหมาย สำนักงานประกันสังคม 102.นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ ประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี

วันต่อไปเริ่มต้นด้วยกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงอุตสาหกรรม.
“ซี.12”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้