วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ม.รามคำแหง แจง แก้ไขหลักสูตร ไม่ได้มาตรฐานแล้ว ตำหนิ สกอ.ทำเสียชื่อ

อธิการบดี ม.รามคำแหง แจง แก้ไขหลักสูตรที่ สกอ. บอกไม่ได้มาตรฐาน เรียบร้อยแล้ว ตำหนิ ควรสอบถามให้ดีก่อน เพราะทำให้ทางมหาวิทยาลัย เสื่อมเสียชื่อเสียง

วันที่ 17 ม.ค. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง และคณะผู้บริหาร ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงในส่วนที่เกี่ยวข้องดังกล่าวว่า ข้อมูลที่ สกอ. เปิดเผยนั้น คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ทำให้มหาวิทยาลัยเสียชื่อเสียงเป็นอย่างมาก เพราะจำนวนหลักสูตรที่กล่าวถึงเป็นข้อมูลเก่าที่มหาวิทยาลัยปิดหลักสูตรไปแล้ว 23 หลักสูตร หลักสูตรที่ไม่เคยเปิดรับนักศึกษา จำนวน 1 หลักสูตร หลักสูตรที่งดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2560 จำนวน 6 หลักสูตรและปีการศึกษา 2561 จำนวน 1 หลักสูตร ส่วนหลักสูตรที่เหลือได้ดำเนินการปรับปรุงเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์และส่ง สกอ. รับทราบแล้ว

ทั้งนี้ สาเหตุที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน เนื่องจากจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะมีอาจารย์บางท่านเกษียณอายุราชการ และลาศึกษาต่อ ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้เปิดรับอาจารย์ประจำหลักสูตรมาทดแทนแล้ว และหลักสูตรส่วนใหญ่เป็นหลักสูตรปี 2555 ซึ่งจะครบรอบการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ในปี 2560 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการไปแล้ว และกำลังติดตามให้หลักสูตรเหล่านี้ ดำเนินการให้ผ่านองค์ประกอบที่ 1 ในปีการศึกษา 2560 ผลผลิตของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ยังเป็นที่ยอมรับจากทางสังคม ทั้งเรื่องการมีงานทำของบัณฑิต ความพึงพอใจของนายจ้างต่อคุณภาพบัณฑิต รวมทั้งผลงานทางวิชาการระดับชาติของอาจารย์ อธิบดี ม.ร. ยังยืนยัน ว่า 46 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดการศึกษามีมาตรฐานและมีคุณภาพ เห็นได้จากบัณฑิตที่ผลิตออกไปรับใช้สังคมจำนวนหลายแสนคน ประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับจากนายจ้างในทุกองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน จึงขอฝาก สกอ. ถึงเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนควรใช้ความระมัดระวัง รอบคอบ และตรวจสอบให้ชัดเจนก่อน หลักสูตรทั้งหมดได้มาตรฐานหมดแล้ว อยากให้ สกอ. มาสอบถามทางมหาวิทยาลัย ก่อนที่จะไปตีความ และควรปฏิรูปให้เหมือนองค์กรอื่นๆ ตามที่ท่านนายกฯ ได้ให้ปฏิบัติ มิฉะนั้นจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของสถาบันการศึกษาในภาพรวมอย่างเช่นกรณีที่เกิดขึ้นครั้งนี้

อธิการบดี ม.รามคำแหง แจง แก้ไขหลักสูตรที่ สกอ. บอกไม่ได้มาตรฐาน เรียบร้อยแล้ว ตำหนิ ควรสอบถามให้ดีก่อน เพราะทำให้ทางมหาวิทยาลัยเสียชื่อเสียง 17 ม.ค. 2561 15:28 17 ม.ค. 2561 15:55 ไทยรัฐ


advertisement