วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สามี-ภรรยา ต้องอ่าน!! ลดหย่อนภาษี ลูกคนที่ 2 หักได้เพิ่มอีก 3 หมื่น

คลัง แจงรายละเอียดลดหย่อนภาษี ลูกคนที่ 2 ได้เพิ่มอีก 3 หมื่นบาท บังคับใช้ปีภาษี 62 ส่วนค่าฝากท้อง-คลอดบุตร หักลดหย่อนตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 6 หมื่นบาท...

เมื่อวันที่ 17 ม.ค. น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี 16 ม.ค. 2561 มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการมีบุตร) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ทั้งนี้ การเสนอร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการมีบุตรดังกล่าว เป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2560 ที่เห็นชอบในหลักการให้กระทรวงการคลังดำเนินมาตรการภาษี เพื่อสนับสนุนการมีบุตร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการรองรับสังคมผู้สูงอายุแบบบูรณาการ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

สำหรับรายละเอียดของร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการภาษี เพื่อสนับสนุนการมีบุตรสรุปได้ ดังนี้


1. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….กำหนดให้ปรับเพิ่มค่าลดหย่อนบุตรชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่คนที่ 2 เป็นต้นไปของผู้มีเงินได้ หรือของสามี หรือภริยาของผู้มีเงินได้ ซึ่งเกิดตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ไม่ว่าบุตรคนก่อนหน้าจะมีชีวิตอยู่หรือไม่ ให้หักค่าลดหย่อนได้เพิ่มอีก 30,000 บาทต่อคนต่อปีภาษี และให้ใช้บังคับสำหรับเงินได้พึงประเมินประจำปีภาษี 2561 ที่จะต้องยื่นรายการในปี 2562 เป็นต้นไป

2. ร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร กำหนดให้ผู้มีเงินได้ หรือคู่สมรสสามารถนำค่าฝากครรภ์ หรือค่าคลอดบุตรไปหักเป็นค่าลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามจำนวนที่จ่ายจริง สำหรับการตั้งครรภ์แต่ละคราว แต่ไม่เกิน 60,000 บาท หากการจ่ายค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตรเกิน 1 ปีภาษีสำหรับการตั้งครรภ์ แต่ละคราว ให้หักลดหย่อนตามจำนวนที่จ่ายจริงในแต่ละปีภาษี แต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60,000 บาท ทั้งนี้ ค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตรที่จ่ายไปตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนด

พร้อมย้ำว่า การหักลดหย่อนบุตร สามี ภรรยา จะหักได้คนละไม่เกิน 6 หมื่นบาท โดยคาดว่าปี 2561 จะมีอัตราการเกิดที่เป็นบุตรคนที่ 2 ขึ้นไปราว 352,000 ราย โดยสิทธิในการหักลดหย่อนสำหรับค่าฝากครรภ์ และค่าคลอดบุตรข้างต้น ให้เฉพาะผู้ที่ไม่ได้มีการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝากครรภ์ และคลอดบุตรจากแหล่งอื่นๆ เช่น สิทธิประกันสังคม สิทธิข้าราชการ เป็นต้น ซึ่งหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขดังกล่าวจะเป็นไปตามที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนดต่อไป

สำหรับมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการมีบุตรดังกล่าวจะเป็นมาตรการในการจูงใจให้ประชาชน ซึ่งเป็นผู้มีเงินได้มีบุตรเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งจะเป็นการสนับสนุนให้บุตรได้รับการเลี้ยงดูให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ และส่งผลให้ในระยะยาวมีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นกำลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้จะเป็นขั้นตอนการตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จ จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อลงพระปรมาภิไธย ก่อนจะลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป.

คลัง แจงรายละเอียดลดหย่อนภาษี ลูกคนที่ 2 ได้เพิ่มอีก 3 หมื่นบาท บังคับใช้ปีภาษี 62 ส่วนค่าฝากท้อง-คลอดบุตร หักลดหย่อนตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 6 หมื่นบาท... 17 ม.ค. 2561 15:14 17 ม.ค. 2561 15:26 ไทยรัฐ