วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นบส.87 (ต่อ)

โดย ซี.12

ข้าราชการจากกระทรวงต่างๆที่ไปเข้าหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่น 87 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสำนักงาน ก.พ. มีต่อไปดังนี้

กระทรวงการคลัง 22.นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ ผอ.สำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์ 23.นางบุษกร ปราบณศักดิ์ ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร 24.นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย ผอ.สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 25.นายบุญสืบ ศรีแก้ว สรรพสามิตพื้นที่เลย 26.นางสาวปริชญา สิทธิสาร สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม 27.นางสาวอุปมา ใจหงษ์ ผอ.สำนักพัฒนาตลาดตราสารหนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 28.นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล ผอ.สำนักนโยบายการออมและการลงทุน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 29.นางสาวสุภัค ไชยวรรณ ผอ.สำนักนโยบายการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

กระทรวงการต่างประเทศ 30.นางกมลภัทร ประทุมแก้ว ผอ.กองงานบริหารองค์การระหว่างประเทศ กรมองค์การระหว่างประเทศ 31.นายธนวัต ศิริกุล ผอ.สำนักงานเลขานุการกรม กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 32.นางสาวปราณปริยา พลเยี่ยม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 33.นางสาวอณิรา ธินนท์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย 34.นายสุชาติ แสงพรม ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านจังหวัดอุตรดิตถ์ กรม
พัฒนาสังคมและสวัสดิการ 35.นางเทพวัลย์ ภรณวลัย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเยาวชน รักษาการกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็กเยาวชนและครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน 36.นางสาวนภาพร เมฆาผ่องอำไพ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จ.ปทุมธานี 37.นางดุสิตา เชาวน์เลิศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี 38.นางสาวศิริดาวัลย์ สรารัมย์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง 39.นางสิรินุช อันตรเสน ผอ.ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค กรมกิจการผู้สูงอายุ 40.นางณฐอร อินทร์ดีศรี ผอ.กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 41.นายวรยุทธ บุญมี ผอ.สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี 42.นายไพฑูรย์ โกเมนท์ ผอ.สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี 43.นางละออง ชื่นฉอด ผอ.กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 44.นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผอ.สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน 45.นายธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช 46.นายสมศักดิ์ สุขจันทร์ ผอ.กองนโยบาย กรมพัฒนาที่ดิน 47.นายวิบูลย์ ไชยวรรณ เกษตรจังหวัดนครราชสีมา 48.นายศุภนารถ เกตุเจริญ เกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 49.นายเสน่ห์ สภาพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรม กรมส่งเสริมสหกรณ์ 50.นายวิวรรธน์ สงประเสริฐ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา 51.นายสมศักดิ์ แป้นถนอม ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส 52.นายภูมิศักดิ์ ราศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายระบบเศรษฐกิจการเกษตร ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 53.นายขจร เราประเสริฐ ผอ.สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว กรมการข้าว

กระทรวงคมนาคม 54.นายสถาพร อังคณาวรกุล ผอ.ตรวจราชการสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 55.นางสาวนงลักษณ์ วงศ์สุขสิริเดชา ผอ.กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก 56.นางสิริรัตน์ วีรวิศาล ผอ.สำนักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก 57.นางสาวปาหนัน ถนัดค้า ขนส่งจังหวัดหนองคาย 58.นายอาทิตย์ วินิจสร ผอ.กองก่อสร้าง และบำรุงรักษา กรมท่าอากาศยาน 59.นายโอฬาร เฮงเจริญ ผอ.กองมาตรฐานคนประจำเรือ กรมเจ้าท่า 60.นายจิรนันทน์ ประกอบไวทยกิจ ผอ.สำนักฝึกอบรม รักษาราชการแทน ผอ. สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 กรมทางหลวงชนบท 61.นายนิรันดร์ เกตุแก้ว ผอ.สำนักส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจรในภูมิภาค สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

วันต่อไปเริ่มต้นด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

“ซี.12”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : นบส.87

ข้าราชการจากกระทรวงต่างๆที่ไปเข้าหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่น 87 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสำนักงาน ก.พ. มีต่อไปดังนี้ 17 ม.ค. 2561 10:54 17 ม.ค. 2561 10:54 ไทยรัฐ