วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สส. ลงนาม MOU ยกระดับมาตรฐานเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เซ็น MOU ย้ำเจตนารมณ์ร่วมดำเนินงานเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน พร้อมประชุมเทศบาลทั่วไทย แจงแนวการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 61 เพื่อส่งผลงานเข้าร่วมชิงชัยระดับประเทศ...

นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ได้ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อบูรณาการเกณฑ์ชี้วัดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน สู่การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ (LPA) พร้อมทั้งกำหนดจัดการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน เพื่อส่งเสริมให้เทศบาลทุกระดับพัฒนาการดำเนินงานตามมาตรฐานตัวชี้วัด และให้การรับรองการดำเนินงานเทศบาลที่ส่งผลงานเข้าร่วม ซึ่งที่ผ่านมาได้จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2561

รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในรายละเอียด ขั้นตอนการส่งผลงาน โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมจากเทศบาลทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย จำนวนประมาณ 800 คน ซึ่งได้รับฟังแนวทางและกระบวนงานดำเนินงานพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนจากผู้เชี่ยวชาญ ภายใต้กรอบแนวคิดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ เมืองอยู่ดี คนมีสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน และเทศบาลแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดี รวมทั้งเทคนิควิธีการจัดทำเอกสารการประเมิน ตลอดจนมุมมองและประสบการณ์การตรวจประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจประเมินการพัฒนาเมือง ซึ่งกำหนดเปิดรับสมัครเทศบาลเข้าร่วมการประเมินตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

นอกจากการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนแล้ว ยังได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระหว่างกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการดำเนินงานเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเมืองสู่การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมร่วมกัน

สำหรับการประเมินเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ได้เริ่มตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเทศบาลที่มีผลงานยอดเยี่ยมระดับประเทศ ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศระดับประเทศเป็นการถาวร ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา และเมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2560 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเรื่องการดำเนินงานส่งเสริมเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน โดยมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากำหนดกรอบแนวทางการขับเคลื่อนเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้น เน้นการสร้างการรับรู้ให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม รวมทั้งการบูรณาการเกณฑ์ชี้วัดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน สู่การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ.

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เซ็น MOU ย้ำเจตนารมณ์ร่วมดำเนินงานเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน พร้อมประชุมเทศบาลทั่วไทย แจงแนวการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 61 เพื่อส่งผลงานเข้าร่วมชิงชัยระดับประเทศ... 17 ม.ค. 2561 08:27 17 ม.ค. 2561 09:23 ไทยรัฐ