วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปี 62 จัดงบรายจ่าย 3 ล้านล้าน อุ้มผู้มีรายได้น้อย-รากฐาน

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 3 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 100,000 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 3.4% แบ่งเป็นรายจ่ายประจำ 2,255,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 คิดเป็น 4.7% หรือ 75.2% ของวงเงินงบประมาณ ส่วนรายจ่ายเพื่อการลงทุนมีจำนวน 666,500 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 คิดเป็น 1% หรือคิดเป็นสัดส่วน 22.2% ของวงเงินงบประมาณ

ขณะที่รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้มีจำนวน 78,500 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 9.1% คิดเป็น 2.6% ของวงเงินงบประมาณ โดยปี 2562 คาดการณ์ว่าจะมีรายได้สุทธิ 2,550,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 4.1% จะเป็นการจัดทำงบประมาณแบบขาดดุลจำนวน 450,000 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปี 2561 คิดเป็น 2.6% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี)

ทั้งนี้ การจัดทำงบประมาณปี 2562 ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่า จีดีพีประเทศไทยจะขยายตัว 4.2% อัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ 2.5% นอกจากนี้ ครม.ยังได้เห็นชอบแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมปีงบประมาณ 2561 หรือที่เรียกว่า งบกลางปี โดยมีวงเงินงบประมาณรายจ่ายจำนวน 150,000 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล 100,358 ล้านบาทและรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลังจำนวน 49,641.9 ล้านบาท ซึ่งค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลมี 3 โครงการ

โครงการแรก การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับสวัสดิการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสร้างโอกาสในอาชีพและการจ้างงาน ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ที่เหมาะสมในกลุ่มเป้าหมายผู้มีรายได้น้อย วงเงินรวม 35,000 ล้านบาท โครงการที่สอง เป็นโครงการพัฒนาเชิงพื้นที่ผ่านโครงการประชาคม สร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนหมุนเวียน สำหรับประชาชนในการพัฒนาอาชีพและสร้างอาชีพในชุมชนงบประมาณ 35,358 ล้านบาท โครงการที่สาม คือโครงการปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรทั้งระบบ วงเงินรวม 30,000 ล้านบาท.

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 3 ล้านล้านบาท 17 ม.ค. 2561 08:13 17 ม.ค. 2561 11:20 ไทยรัฐ