วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ขยายเวลาแรงงานต่างด้าว พิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จภายใน 30 มิ.ย.61

นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้ผ่อนผันและให้อยู่ทำงานในประเทศไทย 2 ล้านคน โดยให้พิสูจน์สัญชาติตั้งแต่เดือน ก.ค.-31 ธ.ค.60 ซึ่งได้ดำเนินการพิสูจน์สัญชาติไปแล้ว 1,187,411 คน มีแรงงานที่ยังพิสูจน์สัญชาติไม่แล้วเสร็จจำนวน 811,829 คน เนื่องจากเป็นการดำเนินการของประเทศต้นทางติดปัญหาเรื่องขั้นตอน วิธีการ เครื่องมืออุปกรณ์ ทำให้เกิดความล่าช้า กระทรวงแรงงานจึงเสนอขอมติ ครม.ใช้อำนาจตามมาตรา 17 ของ พ.ร.บ.คนเข้าเมืองขยายให้คนต่างด้าวให้อยู่ในประเทศไทย เพื่อพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จภายใน 30 มิ.ย.61

ทั้งนี้ ได้กำหนดเงื่อนไขให้คนต่างด้าวที่ยังพิสูจน์สัญชาติไม่แล้วเสร็จ ซึ่งบางส่วนยังไม่เคยมีทะเบียนประวัติ ไม่มีเลข 13 หลักกำกับไว้ จะให้แรงงานเหล่านี้ไปทำทะเบียนประวัติกับกรมการปกครอง ส่วนกลุ่มที่มีบัตรสีชมพูซึ่งมีทะเบียนประวัติอยู่แล้วให้ไปรายงานตัว เพื่อปรับปรุงทะเบียนประวัติให้เป็นปัจจุบัน และหลังจากพิสูจน์สัญชาติแล้วจะได้เอกสารมาดำเนินการ ซึ่งฝ่ายไทยจะออกวีซ่าให้อยู่เพื่อทำงานและออกใบอนุญาตทำงานให้มีระยะเวลาให้ทำงานได้ถึง 31 มี.ค.63.

นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้ผ่อนผันและให้อยู่ทำงานในประเทศไทย 2 ล้านคน 17 ม.ค. 2561 08:11 17 ม.ค. 2561 11:19 ไทยรัฐ