วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นบส.87

โดย ซี.12


หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่น 87 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสำนักงาน ก.พ. ได้เริ่มการฝึกอบรมไปแล้วตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม ไปจนถึงเดือนกันยายน

ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมมีมาจากกระทรวงต่างๆ จำนวน 128 ราย ดังนี้

สำนักนายกรัฐมนตรี 1.นางชื่นชีวัน ลิมป์ธีระกุล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 2.นายยงยุทธ สุทธิชื่น ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำด้านสังคม สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 3.นายธวพงศ์ อ่อนนุช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 4.นายธวัชชัย จันทร์ไพศาลสิน ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์ ประมวลผลและติดตามมติคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 5.นางวันเพ็ญ อัพตัน ผู้อำนวยการสำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์

6.นายอนุกูล เจิมมงคล ผู้อำนวยการสำนัก 1 รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาสำนักข่าวกรองแห่งชาติ รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 7.นางนุชจรี ณ สงขลา ผู้อำนวยการกองประเมินผล 1 สำนักงบประมาณ 8.นายชุมพล เด็จดวง นักวิเคราะห์งบประมาณเชี่ยวชาญ สำนักงบประมาณ 9.นายเกษม ทวีปัญญสกุล ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงกิจการชายแดนและประเทศรอบบ้าน สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 10.นายกิตติศักดิ์ จุลสำรวล ผู้อำนวยการกองหลักนิติบัญญัติ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

11.นางสาวนุชนาถ เกษมพิบูลย์ไชย ผู้อำนวยการกองกฎหมายต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 12.นายชนิสร์ คล้ายสังข์ ผู้อำนวยการกองกฎหมายสวัสดิการสังคม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 13.นายวัชราพร รัตนยานนท์ นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 14.นางสาวมัตติกา เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 15.นางสาวสุมิตรา พูลทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านวางแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 16.นางนภัสชล ทองสมจิตร ผู้เชี่ยวชาญด้านแบบจำลองเศรษฐกิจ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 17.นางสาวกาญจนา นพพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

หน่วยงานในบังคับบัญชาและหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี 18.นายจีรวิชญ์ นิยมธรรม ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนสถาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 19.พล.ต.ต.รมย์สิทธิ์ วีริยาสรร รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 20.นางกมลินี สุขศรีวงศ์ ผู้อำนวยการกองศึกษาและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 21.นายชนธัญ แสงพุ่ม ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันต่อไปเป็น นบส.87 จากกระทรวงต่างๆ.

“ซี.12”

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสำนักงาน ก.พ. ได้เริ่มการฝึกอบรมไปแล้วตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม ไปจนถึงเดือนกันยายน 16 ม.ค. 2561 11:10 16 ม.ค. 2561 11:10 ไทยรัฐ